Начало Общество Управителният съвет на ФК „Оборище – Панагюрище”

Управителният съвет на ФК „Оборище – Панагюрище”

СПОДЕЛИ

Управителният съвет на ФК „Оборище – Панагюрище”,  на основание чл. 12, ал. 5 от Устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно общо събрание на членовете на 05.10.2022 г. от 17.30 ч.  в гр. Панагюрище,Театър  Дом –паметник , камерна зала, при следния дневен ред :

 

  1. Отчет на УС за дейността на сдружението  за 2021 г.//проект за решение-Общото събрание приема доклада на Управителния съвет за дейността на сдружението през 2021г.;

 

  1. Отчет на Контролния съвет на сдружението  за 2021 г. //проект за решение-Общото събрание приема доклада на Контролния съвет за 2021г.;

 

3.Приемане на годишния финансов отчет за 2021 г.//проект за решение-Общото събрание одобрява и приема годишен финансов отчет на сдружението за 2021г.;

 

4.Освобождаване от отговорност  на УС на  сдружението  за дейността му през 2021г.//проект за решение-Общото събрание взема решение за  освобождаване от отговорност  на УС на  сдружението  за дейността му през 2021г.;

 

5.Освобождаване и приемане на членове на сдружението. //Проект за решение-Общото събрание взема решение за освобождаване и приемане на членове на сдружението.;

 

6.Приемане на проекто-бюджет за 2022 г. //проект за решение-Общото събрание приема проекто-бюджет за 2022 г.;  7.Разни

 

Канят се членовете да присъстват лично  на общото събрание или да представят пълномощно в  съответствие с изискванията на Устава на  сдружението.

 

При липса на кворум общото събрание  ще се проведе един час по- късно, на същото място, при същия дневен ред и ще вземе решение при  наличния кворум.