Начало Общество Утре е официалната церемония „първа копка“ и пресконференция за представяне на най-мащабния...

Утре е официалната церемония „първа копка“ и пресконференция за представяне на най-мащабния проект в сферата на образованието в Панагюрище

СПОДЕЛИ

На 20 юли 2017 година в Панагюрище ще се състои официална церемония „първа копка“ и пресконференция за представяне на проект BG16RFOP001-1.039-0001 „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“.

ПРОГРАМА

ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ „ПЪРВА КОПКА“

Начален час:                      11:00 часа

Място:                               СУ „Нешо Бончев“, град Панагюрище

10:45 – 11:00 часа              Посрещане на официалните гости

11:00 – 11:10 часа              Тържествен водосвет

11:10 – 11:15 часа              Приветствия

11:15 – 11:20 часа              Първа копка

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

Начален час:                      12:00 часа

Място:                               Сесийна зала в сградата на Община Панагюрище, площад „20-ти април“ №13

12:00 – 12:10 часа             Регистрация на участниците

12:10 – 13:00 часа         Откриване на пресконференцията, представяне на проекта, неговите цели и очаквани резултати, финансиращата програма и екипа за управление на проекта.

„Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.”