Начало Местна власт Утре ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Панагюрище

Утре ще се проведе редовно заседание на Общински съвет-Панагюрище

СПОДЕЛИ

Утре, 31.01. 2017 г. от 14.00 часа, ще се проведе заседание на Общински съвет-Панагюрище

ob6tina-panagiuri6te-pa121

Вижте дневния ред: 

1. Приемане на Отчет за изпълнение на “Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2016 г.“ и „ Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г.“

2. Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци за 2017 г. на детските заведения, Център за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище и читалищата на територията на община Панагюрище.

3. Определяне размера на концесионното възнаграждение за 2017 г. по Договор за предоставяне на концесия за водоснабдяване и канализация на Община Панагюрище.

4. Приемане на Бюджета на Община Панагюрище за 2017 г., Доклад към проекта за бюджет за 2017 г.,индикативен годишен разчет за средствата и сметките от Европейския съюз за 2017 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2017- 2019 година

5. Приемане Отчет за работата на Общински съвет –Панагюрище за второ полугодие на 2016 г. и План за работата на Общински съвет –Панагюрище за първо полугодие на 2017 г.

6. Разпореждане с общинско имущество.

6.1.Издаване на запис на Заповед от Община Панагюрище в полза на ДФ ‘Земеделие’ -Разплащателна агенция, обезпечаващо авансово плащане по договор № РД 50-193 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.4 ‘ Текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие’, на мярка 19 ‘Водено от общностите местно развитие’ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014- 2020 г.

6.2. Безвъзмездно предоставяне на имот -държавна собственост под управлението на Министерство на земеделието и храните в собственост на Община Панагюрище, а именно: Поземлен имот с инедтификатор 55302.78.520 по кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Панагюрище, с площ 7092 кв. м., вид на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Гробищен парк, м. Груйново блато по КК и КР на гр. Панагюрище.

6.3 Дарение на обект : „Строителство на новоизградена пътна инфраструктура в с. Панагюрски Колонии“ 6.4. Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяването им на наследници на Кирил Нейков Чардаков.