Начало Общество В ОУ „Проф. Марин Дринов“ продължава работата по проект за развитие на...

В ОУ „Проф. Марин Дринов“ продължава работата по проект за развитие на учениците и тяхната мотивация

СПОДЕЛИ
Реклама

През учебната 2017-2018 година в ОУ „Проф. Марин Дринов“ продължава работата по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съобщават от училището.

Сформирани са 10 групи за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература и по математика, в които са включени 77 ученици.

189 ученици участват в 13-те групи за занимания по интереси в областта на науката, културата, изкуствата, спорта:
•Клуб „Малък природолюбител“ с ръководител Веселка Борисова;
•Клуб „Краезнание“ с ръководител Магдалена Македонска;
•Клуб „Аз обичам България“ с ръководител Маргаритка Паланкалиева;
•Клуб „Езикова култура“ с ръководител Елена Савова-Гергинекова;
•Гражданско образование „Аз и светът около мен“ с ръководител Неделка Ралчева;
•Театър в училищната библиотека с ръководител Неделка Ралчева;
•Бадминтон с ръководител Николай Борисов Карагьозов;
•Арт-работилница и клуб „Млад художник“ с ръководител Пепа Машева;
•Футбол с ръководител Петър Лазаров;
•Клуб „Аз съм българче“ с ръководител Спаска Арбалиева;
•Клуб „Сценични изкуства“ с ръководител Стефка Стефанова;
•Клуб „Родолюбие“ с ръководител Стоянка Чернирадева;
•Клуб „Сръчковци“ с ръководител Цветанка Воденичарова.

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.
Специфични цели на проекта са:
1.Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
2.Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
3.Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
4.Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
5.Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
6.Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
7.Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
8.Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.