Начало Общество Важна информация за децата и учениците с изявени дарби от община Панагюрище!

Важна информация за децата и учениците с изявени дарби от община Панагюрище!

120
0
СПОДЕЛИ
restorant

ob6tina-panagiuri6te-pa12На последното заседание на Общинския съвет бяха приети промени в Правилника за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби от община Панагюрище. Публикуваме Правилника и напомняме на всички, които желаят да кандидатстват за общинска стипендия, че срокът е до 20 юни.

 

Правилник

за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби от община Панагюрище

Раздел I
Общи положения

Чл.1. С този Правилник се определят условията и редът за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби от община Панагюрище. Настоящият Правилник е съобразен с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/17.12.2003 г.

Чл.2.Закрилата на деца и ученици с изявени дарби в община Панагюрище е система от мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата и учениците чрез  осигуряване на финансово подпомагане и възможности за изява, както и чрез морално и материално стимулиране.

Чл.3. Закрилата се предоставя с цел насърчаване и развитие на творческите заложби и потребности на децата и учениците и осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и училища по изкуствата.

Чл.4. По реда на този правилник могат да кандидатстват ученици от общински и държавни училища на територията на община Панагюрище, както и ученици от Община Панагюрище, учащи извън територията на общината, които се състезават от името на отбори, състави или институции от община Панагюрище.

Чл.5. Закрилата съгласно този Правилник се осъществява от Кмета на общината.

Чл. 6.За оценяване и класиране на постъпилите искания за осъществяване на закрила се сформира експертно-консултативна комисия, назначена със заповед на Кмета на общината и работеща по утвърдени от него правила за реда и организацията на работа.
Раздел II
Мерки за закрила на деца и ученици с изявени дарби

Чл.7. (1) Мерките за постигане на целите по чл.3 са:
1. подпомагане за обучение в курсове по изкуства, наука и спорт;
2. подпомагане за участие в пленери, обучителни и тренировъчни лагери;
3. подпомагане за участие в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания;
4. подпомагане за участие в подготвителни курсове и/или индивидуална подготовка за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата.

(2)Мерките по ал. 1 се осъществяват чрез предоставяне наеднократно финансово подпомагане на дете/ученик от училище на територията на общината, класирано индивидуално на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството, науката и спорта в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през текущата календарна година, приета от Министерски съвет съгласно чл.11 на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298/17.12.2003 г., наричана по-долу Програмата на Министерския съвет.

(3) Еднократно финансово подпомаганеза мерките по ал. 1 може да бъде отпуснато и на дете/ученик, отговарящо на условията по чл.4, класирано през текущата календарна година на първо, второ или трето място на регионален, национален или международен конкурс, олимпиада или състезание извън тези в Програмата на Министерския съвет.

(4) Еднократно финансово подпомаганеза мерките по ал. 1 т. 2 и 3 може да бъде отпуснато и на състави, колективи и отбори, развиващи дейност на територията на община Панагюрище, класирани през текущата календарна година на първо, второ или трето място на регионален, национален или международен конкурс, олимпиада или състезание.

(5)Еднократно финансово подпомагане съгласно ал. 3 и 4 се отпуска по преценка на комисията по чл. 6.

(6) Размерът на еднократното финансово подпомагане по чл. 7 ал.1 т. 1-3 е в размер до 195 лв., а по т.4 – в размер до 65 лв.

(7)Финансово подпомагане за мярка по чл. 7, избрана от детето/ученика, се отпуска еднократно за всяка календарна година.

Чл.8.(1) Кметът на общината прави предложение до Дирекция „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане за включване в Общинската програма за закрила на детето на мерки за осигуряване на възможност и условия за постъпване в спортни училища и в училища по изкуствата и за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби.

(2)Общинският съвет всяка година до 30 април приема с решение програмата по ал. 1 за текущата календарна година

Раздел III

Морално и материално стимулиране

Чл.9.Моралните стимули за деца и ученици с изявени дарби включват:

1. Почетен знак за успехи със символ „Звезден клас”;

2. Почетен знак „Златен ключ”

Чл. 10.(1)Почетен знак за успехи със символ „Звезден клас”се връчва на всички деца и ученици, които са получили или отговарят на условията за получаване на финансово подпомагане за мерките по чл. 7 ал.1, стипендии съгласно чл. 13 или чл. 14 или финансово поощрение съгласно чл. 17.

(2)Ежегодно в град Панагюрище Общинска администрация организира представяне на постиженията на деца и ученици, отговарящи на условията за подпомагане и стимулиране по настоящата наредба, под формата на церемония „Звезден клас” по информация, подадена от образователните и културни институции, от спортните клубове и от Комисията по чл.6. На церемонията се присъжда едноименният почетен знак по ал.1, като отличените ежегодно се вписват в създаден за целта Общински дневник „Звезден клас“.

Чл. 11. Почетен знак „Златен ключ” се връчва на учениците, завършили средно образование в училища на територията на общината с успех от 5.80до 6.00.

Чл. 12.Материалните стимули за деца и ученици с изявени дарби включват:

1. Годишна стипендия;

2. Еднократно финансово поощрение.

 Чл.13.(1)Годишна стипендия за стимулиране на деца и ученици с изявени дарби се отпуска на ученик от 8-ми до 12-ти клас от училище на територията на общината, класиран на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в ежегодната програма по чл. 11 от Наредбата на Министерския съвет.

(2) Стипендията по ал.1 се изплаща в продължение на 12 месеца и е в размер на 135 лв. месечно. Изплащането на стипендията се прекратява предсрочно при завършване на средно образование.

Чл. 14. Освен стипендиите по чл. 13 от общинския бюджет се отпуска и по една годишна стипендия в областите:

• Наука и техника;

• Изкуства;

• Спорт

Чл. 15. Годишна стипендия по чл. 14 се присъжда:

–          В област Наука и техника – на ученик от 5-ти до 12-ти клас от училище от Община Панагюрище, класиран индивидуално на първо, второ или трето място на състезание или олимпиада на национално и/или международно ниво;

–          В област Изкуства и област Спорт – на ученик от от 5-ти до 12-ти клас от училище от община Панагюрище, класиран индивидуално на първо, второ или трето място в най-малко две състезания, олимпиади или конкурси на национално и/или международно ниво.

Чл. 16. Стипендията по чл. 15 се изплаща в продължение на 12 месеца и е в размер на 75 лв. месечно. Изплащането на стипендията се прекратява предсрочно при завършване на средно образование.

Чл. 17. (1)Еднократно финансово поощрение се отпуска на ученик, отговарящ на условията по чл. 4, който е класиран индивидуално или със своя състав, колектив или отбор на първо, второ или трето място на областен, национален или международен конкурс, олимпиада или състезание.

(2) Всяко дете/ученик може да кандидатства поотделно за еднократно финансово поощрение по ал. 1 за всяка една от следните области:

• Наука и техника;

• Изкуства;

• Спорт

Чл.18. Финансовото поощрение по чл. 17 за индивидуално класиране е:

1. за класиране на международно равнище в размер:

– за І място   –  до 100% отминималната работна заплата;
– за ІІ място –   до 80 % от минималната работна заплата;
– за ІІІ място – до 70% от минималната работна заплата;

2. за класиране на областно и/или национално равнище в размер:
– за І място –   до 70% от минималната работна заплата;
– за ІІ място –  до 60% от минималната работна заплата;
– за ІІІ място – до 50% от минималната работна заплата;

Чл.19. Финансовото поощрение по чл. 17 за отборно/колективно класиране е:

1. за класиране на международно равнище в размер:
– за І място –  до 50% от минималната работна заплата;
– за ІІ място – до 40% от минималната работна заплата;
– за ІІІ място – до 30 % от минималната работна заплата;

2.за класиране на областно и/или национално равнище в размер:
– за І място –  до  40% от минималната работна заплата;
– за ІІ място – до 30% от минималната работна заплата;
– за ІІІ място – до 20 % от минималната работна заплата;

Чл.20.(1)Еднократно финансово поощрение се отпуска и на ученик, завършил средното си образование в училище от Община Панагюрище с успех Отличен 6.00.

(2) Eднократното финансово поощрение по ал. 1 е в размер на две минималниработни заплати.

 

Раздел IV

Условия и ред за кандидатстване

Чл. 21. Комплектът от документи, с който се кандидатства за закрила на дете/ученик с изявени дарби, се подава до кмета на Община Панагюрище.

Чл. 22. (1)   Подпомагането съгласно чл. 7 ал. 2 и 3 се предоставя по искане на:
1.  Детето/ученика;
2.  родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето.

(2)Подпомагането съгласно чл. 7 ал. 4 се предоставя по искане на треньор или ръководител на отбора, състава или колектива.

(3) Искането по ал. 1 и 2 е по образец и задължително се мотивира.

Чл. 23 . (1) За осъществяване на мерките по чл.7, ал. 1, т.1 и 2 се представят следните документи:
1. искане за предоставяне на подпомагане по образец;
2. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето/ученика;
3. служебна бележка от организатора за включване в курс за обучение или за участие в пленер или лагер;
4. документи, удостоверяващи класиране на детето, отбора, колектива или състава в областта на науката,изкуството или спорта на първо, второ или трето място на конкурс на регионално, национално или международно равнище през текущата календарна година;
5. справка от организаторите за вида и стойността на дейностите.
(2) За осъществяване на мерките по чл. 7, ал. 1 т.3 се представят следните документи:
1. искане за предоставяне на подпомагане по образец

2. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето/ученика;
3. покана за участие в национален или международен конкурс, олимпиада или състезание или документ, потвърждаващ участието;
4. документи, удостоверяващи класиране на детето, отбора, колектива или състава в областта на науката, изкуството или спорта на първо, второ или трето място на конкурс на регионално, национално или международно равнище през текущата календарна година.
(3) За осъществяване на мерките по чл. 7, ал. 1 т. 4 се представят следните документи:
1. искане за предоставяне на закрила по образец;
2. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето/ученика;
3. препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс за обучение и/или индивидуална подготовка;
4. документ, удостоверяващ класирането на детето/ученика на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта на науката, изкуството или спорта на регионално, национално или международно равнище през текущата календарна година;
5. справка от организаторите за вида и стойността на дейностите по чл.7, ал. 1 т.4.
Чл. 24. Кандидатстването за подпомагане по мерките по чл. 7 се осъществява текущо през цялата година след приемането на Бюджета на общината. Документите се разглеждат от комисията по чл. 6 в срок от 1 месец от подаването им. Комисията определя място за подаване на документите.

Чл. 25.(1)  За предоставяне на годишна стипендия по чл.13 за стимулиране на ученик с изявени дарби се представят следните документи:
1.искане за предоставяне на стипендия по образец;
2.копие от удостоверението за раждане или лична карта на ученика;
3.документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание, включени в ежегодната Програма съгласно чл.11 от Наредбата на Министерския съвет;
4.служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик .

5. служебна бележка, издадена от спортния клуб, удостоверяваща, че ученикът не е със спрени състезателни права.

(2) Когато ученикът отговаря на условията за получаване и на друг вид стипендия съгласно закон или акт на Министерския съвет, той попълва декларация, че ще получава само стипендията според този Правилник.

(3) Стипендията се отпуска от началото на месеца, следващ месеца, през който е възникнало основанието за получаването й, и се изплаща от съответното училище, в което учи детето, за 12 месеца.

(4) Учениците губят правото си на стипендия, когато:

1. преустановят обучението си
2. прекъснат или повторят учебната година с изключение на повтарящите поради болест;
3. имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет – до заличаване на наказанието.
4. в случай на установяване на спрени състезателни права на спортиста.

 

(5) Искането за стипендия по чл. 13 се подава в срок до 3 месеца от възникване на основанието за предоставяне на стипендия.

 

(6)Искането за стипендия се подава от:

1.  детето/ученика;
2.  родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето/ученика.

 

(7)При пропускане на срока по ал. 5 по обективни причини ученикът не губи правото си на стипендия, в случай че заяви искането си в рамките на съответната календарна година.

(8) Искането за стипендия по чл.12 се разглежда в едномесечен срок от постъпването му от Комисията по чл. 6.

Чл. 26.(1)За предоставяне на годишна стипендия по чл. 14 се представят следните документи:

1. Заявление за предоставяне на стипендия по образецс необходимата мотивировка
2. Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето/ученика;
3. Документ/и, удостоверяващ/и класирането/класиранията на детето/ученика през предходните 12 месеца;
4. Препоръка от преподавател или от изявена на местно, национално и/или международно ниво личност в областта, за която се кандидатства.

5. Служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик.

(2)Заявлението за отпускане на стипендия по чл. 14 може да бъде подадено от:

1.  детето/ученика;
2.  родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето/ученика;

3. педагогически колектив в учебно заведение след решение на Педагогически съвет;

4. Читалище;

5. Обединен детски комплекс;

6. Обединена школа по изкуствата „Евгений Зумпалов” след решение на преподавателския колектив;

7. неправителствена организация, имаща отношение към образованието, възпитанието на подрастващите, насърчаването на деца с изявени дарби или младежката политика;

8. спортен клуб.

9. медии на територията на общината.

(3)Заявлението за отпускане на стипендия по чл. 14 се подава в срок до 10-и май на текущата година:

(4)Заявлението за отпускане за стипендия по чл. 14 се разглежда от Комисията по чл. 6 в срок до 20 май на текущата година:

(5) Решението за отпускане на стипендии по чл. 14, както и решенията за отпуснатите стипендии по чл. 13 през предходните 12 месеца се огласяват на общинското тържество по случай Деня на българската просвета и култура и славянската писменост – 24. май или на друго подходящо събитие от културния и спортния календар на общината

(6)Стипендията се изплаща чрез касата на Община Панагюрище, по банков път или от училището, в което учи ученикът, на 12 равни месечни вноски от месеца, следващ обявяването на стипендиантите.

(7) Учениците губят правото си на стипендия, когато:

1. преустановят обучението си
2.прекъснат или повторят учебната година с изключение на повтарящите поради болест;
3. имат наложено наказание с решение на педагогическия съвет – до заличаване на наказанието.

4. В случай на установяване на спрени състезателни права на спортиста.

 

Чл. 27.(1)За отпускане на еднократно финансово поощрение съгласно чл. 17 се представят следните документи:

1. Искане за предоставяне на финансово поощрение по образец;
2. Копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето/ученика;
3. Документ, удостоверяващ класирането на детето или състава, колектива, отбора, с който то се състезава, в съответната област по чл.17;

4. Служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик , или служебна бележка, издадена от съответния спортен клуб или институция, че детето се състезава за отбор/колектив/институция от община Панагюрище.

 

(2)Искането за отпускане на еднократно финансово поощрение се подава от:

1.  детето/ученика;
2.  родител, настойник/попечител или лице, полагащо грижи за детето/ученика.

(3)Искането за отпускане на еднократно финансово поощрение се подава в срок до 3 месеца от възникване на основанието по чл.17.

(4) Исканията за отпускане на еднократно финансово поощрение се разглеждат от Комисията по чл.6 на две сесии – от 10. до 20. май и от 10. до 20. ноември на текущата година

(5)Еднократното финансово поощрение се изплаща чрез касата на Община Панагюрище или по банков път.

Чл. 28. (1)Всяко дете/ученик може да получи независимо едно от друго в рамките на една календарна година

  • подпомагане по една мярка по чл.7 и
  • по едно еднократно финансово поощрение в рамките на текущата календарна година за всяка област или един вид стипендия.

(2)Ако стипендията е отпусната през предходната календарна година, през текущата година детето/ученикът може да кандидатства за еднократно финансово поощрение или за нова годишна стипендия, ако е възникнало ново основание за кандидатстване.

 

Раздел V

Експертно-консултативна комисия

Чл. 29. Комисията се сформира със Заповед на Кмета и се състои от не по-малко от 5 членове и не повече от 9 членове – експерти в областта на науката, изкуството и спорта. Със Заповедта за сформирането на Комисията се определя и нейният председател . Заповедта се придружава с Правила за реда и организацията на работа на комисията , утвърдени от Кмета на общината.

Чл. 30. Комисията взема решения с обикновено мнозинство от своите членове.

Чл. 31.Комисията разглежда документите в сроковете, предвидени в този правилник, и в тридневен срок от заседанията си представя протоколите от работата си на Кмета на общината, заедно с мотивирано предложение по всяко от постъпилите искания.

Чл. 32.Комисията ежегодно разработва Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби и я предлага за утвърждаване от Общинския съвет не по-късно от 31 март.

Чл. 33. Комисията ежегодно изготвя образци на формуляри за кандидатстване, които се утвърждават от Кмета на Община Панагюрище със заповед. Утвърдените образци на формуляри се предоставят от председателя на комисията на разположение на заинтересованите в Центъра за услуги и информация на гражданите, Общинска администрация – Панагюрище.

Чл. 34. Комисията дава гласност на Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби в седемдневен срок след утвърждаването й и я публикува на интернет страницата на Община Панагюрище.

Чл.35. Комисията публикува решенията си на интернет страницата на Община Панагюрище.

Чл. 36. В срок до 31. януари Комисията представя отчет за дейността си за предходната година пред Общински съвет и Кмета на Община Панагюрище. Отчетът е публичен и се оповестява на интернет страницата на общината.

Чл. 37. (1)Предоставянето на закрила се отразява в Дневник за записване на децата с изявени дарби, на които е предоставена закрила.

(2) Кметът на общината предоставя данните по ал.1 за вписване в регистъра по чл. 21, ал.1, т.6, буква „а“ от Закона за закрила на детето в Дирекция “Социално подпомагане”-гр. Панагюрище.

(3) Данните по ал.1 се предоставят до 10-о число на месеца, следващ тримесечието на предоставяне на закрилата.
Раздел V.

ФИНАНСИРАНЕ.

Чл. 38. Необходимите средства по тази Наредба се осигуряват от:

1. Държавния бюджет ;

2. Бюджета на Общината за текущата година;

3. Програми и проекти, спечелени от Община Панагюрище;

4. Дарения и спонсори .

Чл. 39. С проекта за бюджет на общината за всяка финансова година Кметът на Община Панагюрище внася в Общинския съвет и предложение за финансова рамка на Общинската програма за закрила на деца с изявени дарби за текущата година.

 

Заключителни разпоредби
§ 1. Настоящият Правилник за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в Община Панагюрище е приет с Решение ………………………….. на ОбС – Панагюрище и влиза в сила от ………………….г.

  • 2. Сроковете по ал. 3 и 4 към чл.27   за 2014-та година са съответно 20 юни и 30 юни. Срокът по чл. 28 ал. 4 за 2014 г е от 20. до 30. юни и от 10. до 20. ноември.
  • 3.Настоящият Правилник отменя Правилника, приет с Решение № … на Общинския съвет.