Начало Общество Важно за кандидат-гимназистите

Важно за кандидат-гимназистите

СПОДЕЛИ
restorant

945834_4209990027467_597890767_n

Предстоят дейности по приемането на ученици след завършен VІІ клас в държавни и в общински училища за учебната 2016/2017 година (съгласно Наредба №11/28.03.2005 г. на МОН).

За Ваше улеснение обръщаме вниманието Ви върху някои основни моменти от кампанията:

 1. Приемните изпити побългарски език и литература и математикаса съответно на 18.05.2016 г. и на 20.05.2016 г. Те се провеждат в училището, където се обучава ученикът в VII клас. Приемният изпит- тест се състои от два модула – първият е модул за Национално външно оценяване, а вторият модул е допълнителен. Ученици, работили САМО по първия модул, също могат да кандидатстват с резултатите от него. Приемните изпити се полагат на територията на областта, в която ученикът завършва VІІ клас.

Изпитите за проверка на способностите по музика и изобразително изкуство ще се проведат в СОУ „Георги Брегов“- гр. Пазарджик, съотвено на:

    > 02.06.2016 г. – по изобразително изкуство

    > 03.06.2016 г. – по музика

 1. Подаването на заявление за полагане на изпити за проверка на способностите по музика и по изобразително изкуство се извършва в училището, в което учи ученикът- в срок от 05.05.2016 г. до 11.05.2016г. вкл., като необходимите за това документи са:
 • документ за предварително платена такса по сметката на РИО- Пазарджик ;
 • заявление по образец (получава се от директора на училището). За правилното попълване на заявлението е необходимо ЕГН на кандидата. ЕГН предварително да е сверен с акта за раждане, за избягване на грешки.

Tаксата за изпит за проверка на способностите по изобразително изкуство и музика- прием след завършен VІІ клас, е 6,00 лв за всеки от изпитите.

Таксата се плаща по сметката на РИО-Пазарджик:
IBAN: BG14UBBS80023106211606

BIC : UBBSBGSF

ОББ АД Пазарджик

Таксата може да се внесе в удобния за Вас банков клон.

Учениците без един родител /починал/ не заплащат такса.

При попълване на вносната бележка се записва ЕГН и името на ученика!

 1. В училището, в което се обучава, всеки кандидат ще получи до 13.05.2016 г. вкл. служебна бележка, удостоверяваща мястото за полагане на приемните изпити.
 2. От информационните кътове в училището Вие ще можете да се запознаете с цялата информация относно датите, условията и изискванията при провеждането на изпитите.
 3. Обявяване на резултатите от тестовете по БЕЛ и математика – до 03.06.2016 г. вкл.
 4. Обявяването на резултатите от изпитите за проверка на способностите – до 09.06.2016 г. вкл.
 5. След получаване на служебната бележка с оценките от приемните изпити и удостоверението за завършен VII клас, следва да подадете заявление по образец в училище „гнездо“ за участие в първи етап на класиране в срок от 16.06.2016 г. до 21.06.2016 г.

Училища „гнезда“ в област Пазарджик:

7.1. ОУ „Проф. Иван Батаклиев“- гр. Пазарджик

7.2. ОУ „Христо Ботев“- гр. Велинград

7.3. ПГИТМТ- гр. Панагюрище

7.4. Във всяко училище „гнездо“ могат да се подават заявления с подредени желания за всички училища на територията на област Пазарджик с прием след завършен VII клас!

НОВА 7.5. ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА МОЖЕ ДА ПОДГОТВИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНО ПОДРЕДБАТА НА ЖЕЛАНИЯТА СИ ЗА ЗАЯВЛЕНИЕТО, което следва да подадете лично в в училището „гнездо“, като следвате линка ЛИНК за предварително подреждане на желания, валиден от 04.06.2016 г. до 15.06.2016 г. вкл. включително.
Предварително подредените от Вас желания автоматично ще бъдат включени в заявлението при подаването му от Вас в училището „гнездо“, с цел ускоряване процеса на подаване на заявления! Това не е окончателното подреждане на желанията Ви. Ще имате възможност за промяна на желанията и тяхната подредба при личното подаване на заявлението в училището „гнездо“.

Подаването на заявление за участие в първи или трети етап на класиране се извършва ЛИЧНО от ученика и родител /или настойник/.

 1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание, се записват в училището, в което са приети, в срок от 28.06.2016 г. до 30.06.2016 г. В противен случай губят мястото си и то се обявява като свободно за II етап на класиране.

Учениците, които не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класирането в срок от 28.06.2016 г. до 30.06.2016 г. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап на по-предно желание. Ако няма възможности за по-предно класиране, кандидатът запазва мястото си от първия етап на класирането.

НЕКЛАСИРАНИТЕ по нито едно желание на I етап на класиране ученици участват АВТОМАТИЧНО във II етап на класиране, като НЕ Е необходимо да подават заявление за участие във втори етап на класиране.

Независимо от резултата от втория етап на класиране ученикът следва /ако желае/ да се запише в училището, в което е класиран, в срок от 05.07.2016 г. до 07.07.2016 г.

 1. За неуспелите да се класират или неудовлетворени от втория етап на класирането и незаписали се ученици съществува възможност за участие в трети етап на класиране. Подаването на документи за участие в трети етап на класиране е в срок от 11.07.2016 г. до 13.07.2016 г. За целта следва да се подаде НОВО заявление в училището „гнездо“. В заявлението желанията се подреждат съобразно останалите свободни места в паралелките за този етап.
 2. В трети етап на класирането може да участва и ученик, който не е участвал в първия и втория етап на класирането, но отговаря на условията /има оценки минимум среден 3.00 от изпитите по БЕЛ и математика и е завършил успешно VII клас през настоящата учебна година/.
 3. След обявяване на резултатите от трети етап на класиране следва записване на класираните ученици в срок от 18.07.2016 г. до 19.07.2016 г.
 4. Свободните места след трети етап на класиране се обявяват в срок до 21.07.2016 г.

Попълването на незаетите места след трети етап се осъществява в приемащите училища /тези със свободни места след трети етап/ в срок до 05.09.2016 г. Необходимата информация се получава от директорите на приемащите училища, където се извършват подаването на документи и класиране.

 1. За справки, консултации и допълнителна информация можете да се обръщате към комисиите по приема в училището, в което се обучават седмокласниците, и към Областна комисия по приемането на ученици чрез конкурс с полагане на приемни изпити след завършен VII клас за учебната 2016/2017 година в РИО-Пазарджик.

На всички седмокласници пожелаваме успешно представяне на изпитите за външно оценяване.