Начало Бизнес Възобновена е процедурата по прием на заявления за включване в проекта „По-близо...

Възобновена е процедурата по прием на заявления за включване в проекта „По-близо до работа“

49
0
СПОДЕЛИ
Реклама

Вижте условията, на които трябва да отговарят работодателите

proekta-po-blizo-do-rabota
От  06.11.2014г. е възобновена процедурата по прием на заявления за включване на бенефициенти в Проект „По–близо до работа”, Схема BG051PO001-2.2.01 „По–близо до работа” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 (ОП РЧР).

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАБОТОДАТЕЛИ, ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В ПРОЕКТА

В Проекта могат да участват:

Работодатели от всички сфери на икономиката, които отговарят на следните условия:

 • Да не са в открито производство по несъстоятелност, да нямат сключено извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че Работодателят е чуждестранно лице – да не се намира в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове на съответната държава от ЕС, включително дейността му не е под разпореждане на съда, и да не е преустановил дейността си;
 • Да не са обявени в несъстоятелност;
 • Да не се намират в производство по ликвидация и да не се намират в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове;
 • Да нямат изискуеми публични задължения, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
 • Да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или против стопанството, както и против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари;
 • Да не са получавали финансиране за въвеждащо обучение /за новонаетите лица по Проекта/ по друг проект, програма или по каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма, съгласно чл. 10, ал. 1, т. 6 от ПМС № 180 от 27.07.2007 г., идентично с въвеждащото обучение по схема BG051PO001-2.2.01 “По-близо до работа”;
 • Да не са представители на Държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, и предприятия ползващи преференции за организиран транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване на заетостта;
 • Да не осъществяват дейност в сферата на селското, горското и рибно стопанство и аквакултурите.
 • Да попадат в обхвата на чл. 1, т. 1 на Регламент 1998/2006г. и Регламент (ЕС)1407/2013 от 18 декември 2013 г. (ОВ L 352/24.12.2013 г.), които се прилагат за помощи към Работодатели във всички сектори на икономиката с изключение на:

а) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в сектора на рибарството и аквакултурите, обхванати от Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета ( 1 );

б) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейност в областта на първичното производство на селскостопански продукти;

в) помощите, предоставяни на предприятия, които извършват дейности в сектора на преработката и търговията със селскостопански продукти, в следните случаи:

 • когато размерът на помощта е определен въз основа на цените или количествата на този вид продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия;
 • когато помощта е свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производители;

г) помощите за дейности, свързани с износ за трети държави или държави членки, по-конкретно помощите, пряко свързани с изнасяните количества, със създаването и функционирането на дистрибуторска мрежа или с други текущи разходи, свързани с износа;

д) помощите, подчинени на преференциалното използване на национални продукти спрямо вносни такива.

Когато дадено предприятие упражнява дейност в секторите, в посочените по-горе букви а), б) или в), както и в един или повече от секторите или дейностите, обхванати от (Регламент (ЕС) № 1407/2013), регламента се прилага спрямо помощта, предоставяна за съответните един или повече сектори или дейности, при условие, че се гарантира посредством подходящи средства, (като например разделение на дейностите или разграничаване на разходите), че дейностите в изключените сектори не се ползват от помощ de minimis, предоставена съгласно (Регламент (ЕС) № 1407/2013).

 1. Проект „По–близо до работа” предоставя на работодателите следните възможности:

– Да наемат лица от населени места и региони, различни от местата, в които извършват своята дейност, а от друга страна да стимулират хората да търсят подходяща работа, отдалечена на не повече от 100 км от дома им.

– Да организират и проведат въвеждащо обучение на новонаетия персонал и надграждащо обучение на заети вече лице , с продължителност не по-малка от 30 астрономически часа, при условие, че работните им  места не са отдалечени на повече от 100 км от населеното място, в което лицата са регистрирани по настоящ адрес. Въвеждащото/надграждащото  обучение на новонаетите/заетите лица се извършва по разработена Методология за въвеждащо/надграждащо обучение, в която са заложени минималните изискуеми стандарти за въвеждащо/надграждащо обучение, които работодателите следва да спазват и прилагат/.

– Средствата за въвеждащо/надграждащо обучение на новонаетите/заетите лица се предоставят от бюджета на проект „По-близо до работа” и са в размер на 150 лв. за всяко обучено лице, като се включват и дължимите за сметка на Работодателя осигуровки по реда на КСО и КТ. Тези средства се предоставят въз основа на сключен договор между  АЗ чрез ГД „УЗ” и ДБТ по местоработата на лицата, работодателя и новонаетите/заетите лица.

Получените от работодателя средства за възнаграждения се считат за минимална  помощ по смисъла на Регламент на Комисията (ЕО) № 1998/2006 относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора към минималната помощ и Регламент (ЕС)1407/2013 от 18 декември 2013 г. (ОВ L 352/24.12.2013 г.),

Помощта de minimis, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013, може да се кумулира с помощ de minimis, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията до тавана, установен в посочения регламент. Тя може да се кумулира с помощ de minimis, предоставяна съгласно други регламенти за помощ de minimis, до съответния таван, определен в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

При констатиране на неправомерно предоставена помощ или надвишаване на установения в чл. 3 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 праг, работодателят следва да възстанови пълния размер на предоставените средства по договора ведно със законната лихва от момента на надвишаването до окончателното им изплащане.

ІІІ.  Документи за кандидатстване по Проекта:

 • Заявлението от работодателя, придружено от следните документи:

– Декларация /образец 1/;

– Декларация за получени минимални помощи /образец 2/ при необходимост представят копие, заверено от кандидата на актуални документи, относими и отразяващи разпределението на капитала съгласно Декларацията за минимални помощи в случай че не са оповестени в Търговския регистър;

– Декларация за нередност /образец 3/;

–  Копие на документ за регистрация по БУЛСТАТ, заверено  „Вярно с оригинала”. /не се изисква за работодатели с ЕИК/.

– Копие от Съдебно решение за регистрация или Учредителен акт или еквивалент, заверено „Вярно с оригинала”

– Удостоверение за актуално състояние, в оригинал или нотариално заверено копие, издадено в тримесечен срок преди датата на подаване на документите в ДБТ (за фирмите, които не са регистрирани по Закона за Търговския регистър).

– Копие на Удостоверение за код на икономическата дейност от Националния статистически институт (издадено до 6 месеца преди датата на заявлението), заверено от работодателя, в случай че не е оповестено в Търговския регистър.

– Удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения, издадено в рамките на 1 месец преди датата на подаване на Заявлението;

– Удостоверение от съответния съд по регистрация на работодателя за обявяване в несъстоятелност и ликвидация /не се изисква за Работодатели с ЕИК/.

– Свидетелство за съдимост на всички лица, които са овластени да представляват кандидата по настоящия Проект  и са вписани в Търговския регистър или в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или са определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.

 • Заявленията от новонаетите/заетите лица, придружени от следните документи:

– декларация по образец;

– документ, издаден от общината, удостоверяващ настоящия адрес на лицето;

– копия от трудовия договор и уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ, заверени от съответните длъжностни лица, заедно със справката за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 5, заверени от съответните длъжностни лица;

– копие на длъжностна характеристика.

Всички необходими документи за кандидатстване на работодателя и на новонаетите/заетите от него лица могат да се изтеглят от електронната страницата на Агенцията по заетостта: www.az.government.bg

 1. IV. Ред за включване в Проекта:
 • Комплектът документи се подава от работодателя /или от упълномощено от него лице/ в Дирекция „Бюро по труда” по местоработата на лицата. Срокът за подаване на документите от Работодателя за новонаетите от него лица е  до 1 месец от дата на сключване на трудовите им договори.
 • Служителите в ДБТ проверяват представените от работодателите документите за съответствие с изискванията на Проекта.
 • До проверка за съответствие се допускат само работодатели, подали пълния комплект от документи.

 

ИНФОРМАЦИЯ  ЗА  НОВОНАЕТИ / ЗАЕТИ ЛИЦА, ЖЕЛАЕЩИ ДА УЧАСТВАТ В ПРОЕКТА

 

 1. I. Изисквания към лицата за включване в Проект “По–близо до работа”

В Проекта могат да участват всички новонаети/заети по трудов договор лица, които работят в населени места, различни от тези, в които са регистрирани по настоящ адрес, при условие, че:

 • работното място не е отдалечено на повече от 100 (сто) км от населеното място, в което лицето е регистрирано по настоящ адрес;
 • не ползват средства на друго основание за същия разход;
 • лицата не са командировани по смисъла на Наредбата за командировките в страната;
 • трудовата им дейност не е обичайно свързана с пътуване;
 • не са наети да осъществяват дейности в сферата на селското и горското стопанство, рибарството и аквакултурите;
 • не са заети на служебно, трудово или приравнено на него правоотношение в държавната администрация, администрацията на органите за местно самоуправление, системите на народната просвета, Министерство на вътрешните работи, Министерство на отбраната, и предприятия ползващи преференции за организиран транспорт по чл. 57а от Закона за насърчаване на заетостта.
 • не са включвани и не участват в проекти и програми, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Програма ФАР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, идентични със схема BG051PO001-2.2.01 “По-близо до работа”.
 1. Възможности, които Проектът предоставя на новонаетите/заетите лица:

1.Провеждане на въвеждащо/надграждащо обучение от наставник с продължителност не по-малка от 30 астрономически часа.

 1. Предоставяне ежемесечно средства за направените разходи в реален размер за транспорт от и до работното място, въз основа на сключен договор с Агенцията по заетостта.
 • Допустими разходи за транспорт по настоящата схема са разходите за обществен превоз на пътници с автобуси по утвърдените републиканска, областни или общински транспортни схеми (съгласно Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси) или за железопътни превози на пътници.
 • Разходите за транспорт покриват стойността на билетите/картите съответстващи на отработените дни за съответния месец, които са издадени от превозвача при спазване на българското действащо законодателство.
 • Пътуването с личен автомобил, фирмен превоз и таксиметров превоз е недопустимо по настоящата схема.
 • Направените разходи за транспорт няма да бъдат възстановени, в случай, че средства за тези разходи са предоставени на лицата на друго основание.
 • Транспортни разходи не се изплащат, когато населеното място по местоработата и населеното място по настоящ адрес са в границите на Столична община, община Пловдив и община Варна, тъй като в тези граници се включват съответните райони към общините.

III.   Документи за кандидатстване по Проекта:

Заявление от новонаетото/заетото лице, придружено от следните документи:

 • декларация по образец;
 • документ, издаден от общината, удостоверяващ настоящия адрес на лицето;
 • копия от трудовия договор и уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ, заедно със справката за приети и отхвърлени уведомления по чл.62, ал.5, заверени от съответните длъжностни лица;
 • копие на длъжностна характеристика;
 1. Ред за включване в Проекта:

Заявлението и придружителните документи на нованетите/заетите лица се предават на работодателя, който  ги подава лично /или чрез упълномощено от него лице/ в Дирекция „Бюро по труда” по месторабота им, в комплект  с останалите документи.

Срокът за подаване на документите от работодателя/или от упълномощено от него лице/ в ДБТ за новонаетите лица  е  до 1 месец от сключване на трудовите им  договори.

Образците на Заявление и Декларация са публикувани на електронната страница на Агенция по заетостта и могат да се разпечатват от там. За лицата, които нямат достъп до електронната страница се предоставят в съответната ДБТ.