Начало Местна власт Вижте дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет

Вижте дневния ред на предстоящата сесия на Общинския съвет

СПОДЕЛИ
restorant

Panagyurishte-municipality-620x310Вижте кои са точките от дневния ред на предстоящото редовно заседание на Общинския съвет, което ще се проведе на 27 ноември, четвъртък.

 1. Избор на председател на Общинския съвет.
 2. Определяне размера на Такса битови отпадъци в община Панагюрище за 2015 година и приемане на План-сметка за необходимите разходи за управление на отпадъците за 2015 година.
 3. Предоставяне на временна финансова помощ на „Диагностично-консултативен център І – Панагюрище” ЕООД за закупуване на медицинска апаратура.
 4. Предложение от ‘Асарел Панагюрище Здраве’ООД  Община Панагюрище да закупи част от проектното оборудване  – 1бр. позитронно-емисионен томограф, съгласно т.6 на чл.8 от Дружествения договор от 31.03.2014г.
 5. Упълномощаване Кмета на Община Панагюрище да присъства и гласува в Общото събрание на „МБАЛ  – Събо Николов” ООД. дневния ред
 6. Промяна на целевата група в ЦНСТ”Павел Бобеков” в Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания „Павел Бобеков”.
 7. Освобождаване на детските заведения, Обединен детски комплекс и читалищата на територията на община Панагюрище от заплащане на Такса битови отпадъци за 2015 година.
 8. Преименуване на улица в град Панагюрище.
 1. Разпореждане с общинско имущество e слудващата точка в дневния ред

9.1. Одобряване  цена за продажба на Поземлен имот с идентификатор №59375.501.209, находящ се на ул.”Братия” №1 в с.Панагюрски колонии, Община Панагюрище, на „Й.Е.С. Фамилия” ООД –  собственик на сграда, находяща се в имота.

9.2. Даване съгласие за изработване на проект за подробен и устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) с обхват поземлен имот с №000222  в местността „Песьовец” – землище на с.Попинци, община Панагюрище.

9.3. Отказ за изкупуване на недвижим имот, представляващ Трафопост БКТП „Оптикоелектрон колониите” с идентификатор № 59375.501.98.1, находящ се в с.Панагюрски колонии, община Панагюрище, собственост на „Джесика инвест”ООД – гр.София.

9.4. Отдаване под наем без публичен търг или конкурс на лекарски кабинет с манипулационна и припадащите се към него общи части от Здравна служба – с.Левски.

9.5. Промяна на наемателя по Договор за наем №208/29.04.2013г.

9.6. Предоставяне на имоти, собственост на община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Панчо Андреев Панчовски.

9.7. Предоставяне на имоти, собственост на община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Георги Делчов Михов.

9.8. Предоставяне на имоти, собственост на община Панагюрище по реда на чл.19 от ЗСПЗЗЗ за обезщетяване на собственици с възстановено право на собственост по реда на чл.18ж, ал.1 от ППЗСПЗЗ на наследници на Васил Ненчов Караатанасов.

1 КОМЕНТАР

 1. Господин кмете Белишки кога да очакваме от вас предложение и решение за градска транспортна линия,която да обхавща и общинската болница в Панагюрище,като спирка.Много граждани се нуждаят от този транспорт.Вие изопщо четете ли коментарите в Пиата по отношение на публикациите за работата на общинския съвет или не си отваряте този Панагюрски ежедневник.Хората имат предложения и мнения,не могат непрекъснато да припкат до съвета за да си напишат предложенията.Очакваме вашия коментар по този проблем с транспорта до болницата.
  0  0