Начало Бизнес „Асарел-Медет”АД търси ръководител отдел „Персонал“

„Асарел-Медет”АД търси ръководител отдел „Персонал“

360
1
СПОДЕЛИ
restorant
Asarel_Ot-samolet_2011_IMG_0057-3

„АСАРЕЛ-МЕДЕТ”АД  обявява подбор за длъжността:  ръководител отдел „Персонал“

 Кратък профил на длъжността:
1.Отговаря за реализацията на общофирмената политика за:
– подбор, управление, мотивация  и развитие на човешките ресурси в дружеството.
– заплащането и осигуряването на труда – трудовото възнаграждение спрямо количеството и качеството на положения труд.
– системите за морално и материално стимулиране.
– оценка на трудовото представяне на персонала – годишна атестация.
– организацията и режима на работа в дружеството.
– разработване и прилагане на фирмения Колективен трудов договор.
– обучението, професионалната подготовка и развитие на персонала.

2. Разработва и предлага за утвърждаване структурата на управление, разписанието на длъжностите на служителите и работниците от дружеството и длъжностните характеристики.

3. Подготвя и контролира сключването на трудови договори и допълнителни споразумения към тях, съгласно изискванията на нормативните документи и постигнатите договорености в Колективния трудов договор.

4. Осъществява връзка с учебни заведения, подготвящи кадри за дружеството. Осигурява провеждането на учебни и производствени стажове на учащи се. Организира дейността по сключване на договори за стипендии.

5. Организира разработването и актуализирането на процедурите за материално и нематериално стимулиране.

6. Организира извършване на мониторинг по спазване на щатната и трудова дисциплина в дружеството.

7. Реализира системни проучвания на отношението на работещите в дружеството към ръководния екип, към трудовите задължения и условията на труд, ангажираност и др.

8. Осигурява обратна информация на база резултатите от тези проучвания с цел подобряване на дейностите по управление на персонала. 

9. Организира провеждането на конкурсните процедури за длъжностите заемани чрез конкурси. 

10. Организира провеждане на офертни проучвания и подготвя условията по консултантските договори и договорите за услуги в областта на управлението на човешките ресурси в т.ч. и за обучение и повишаване квалификацията на кадрите в  срок и при най-добри ценови условия.  

11. Организира навременно създаване и актуализиране на работните инструкции от Интегрираната система за управление – за дейностите, за които отговаря.

 

ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

Длъжността е пряко подчинена на Директор „Човешки ресурси“.
При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с целия персонал на дружеството, всички директори, началници и специалисти от функционалните отдели и производствените звена.
Осъществяват се контакти с ръководители и специалисти от други предприятия, организации и органи на изпълнителната и съдебната власт.
 Ежедневно се контактува с външни фирми, учебни заведения и организации;
Познават се и се прилагат изискванията на българското данъчно, осигурително и трудово законодателство.
За заемане на позицията е необходимо да притежавате:

1.Образование – висше „Управление на човешки ресурси“, „Психология“ или „Право“;

2.Работа по специалността – минимум 8 години, от които поне 4 години управленчески опит;

3.Да има познания за дейностите по управление на човешките ресурси;

4.Да има познания за оперативно планиране, вземане на решения, контрол, отчетност, изготвяне на оценки и  анализ;

5.Да притежава компютърна грамотност, вкл. MS Office, Internet. Умения за работа със софтуерни продукти и информационни системи, използвани в дружеството;

6.Владеене на английски e задължително, владеенето на втори език е предимство;

7.Да има познания за всички процеси, операции и оборудване по технологичната верига за добив и обогатяване в дружеството;

8.Да познава интегрираната система за управление на бизнеса- SAP;

9.Отлични комуникационни и аналитични умения, способност за работа в екип, умение за управление на информационни ресурси, висока делова култура.

Необходими документи за кандидатстване – мотивационно писмо, автобиография, диплома за завършено образование, документи за допълнителна квалификация, езикова подготовка и компютърна грамотност, препоръка от настоящ или други работодатели.

 
Срокът за подаване на документите е до 15.07.2016  в запечатан плик, адресиран до:
Директор „Човешки ресурси” на „Асарел-Медет”АД
Документи за длъжността : Ръководител отдел „Персонал“
Всички кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.
Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. „Асарел-Медет”АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

1 КОМЕНТАР