Начало Местна власт Днес провеждат последното за тази година редовно заседание на ОбС-Панагюрище

Днес провеждат последното за тази година редовно заседание на ОбС-Панагюрище

СПОДЕЛИ

Редовно заседание на ОбС-Панагюрище ще се проведе на 18.12.2018г. от 14:00 часа, при следния ДНЕВЕН  РЕД:

1.      Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище.

2.      Приемане на   Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Панагюрище

3.      Приемане на Програма по енергийна ефективност на Община Панагюрище за периода 2019-2020 година.

4.      Приемане размера на Такса битови отпадъци/ТБО/ в Община Панагюрище за 2019 г. и План -сметка за приходите и разходите за дейностите, свързани със събиране, транспортиране и третиране на битови отпадъци, както и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.

5.      Освобождаване на читалищата от заплащане на такса битови отпадъци за календарната 2019 година

6.      Освобождаване на детските градини от заплащане на такса битови отпадъци за календарната 2019 година

7.      Освобождаване на Център за подкрепа за личностно развитие-Панагюрище от заплащане на такса битови отпадъци за календарната 2019 година.

8.      Кандидатстване на Община Панагюрище с проектно предложение „Преустройство на сграда в Домашен социален патронаж и Детска млечна кухня“  по проект “ Красива България“ за кампания 2019 година.

9.      Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2018 година. Изменение и допълнение на инвестиционната програма.

10.  Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2018 година. Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

11.  Разрешение за изработване   на проект за подробен устройствен план/ПУП/ –   план за регулация и застрояване   /ПРЗ/ с възложител „КЛИП“ ООД с управител Лука Георгиев Гугов

12.  Разпореждане с общинско имущество

12.1.Отдаване под наем на общински терен, с. Попинци чрез публичен търг с явно наддаване.

12.2.Отдаване под наем на помещение в сградата на Градски универсален магазин, гр. Панагюрище чрез публичен търг с явно наддаване

12.3.Учредяване право на строеж за пристрояването на 2 бр. двуетажни жилищни сгради със застроена площ от 80 кв.м. в общински поземлен имот № 000425, находящ се в землището на с. Поибрене

12.4.Даване съгласие за прекратяване на съобственост в недвижим имот, представляващ УПИ XXXI-2315, находящ се в кв. 228 по плана на гр. Панагюрище, бул.“ Пятигорск“ чрез продажба на общинската част в имота на съсобственика Велко Петров Ковачев.

12.5.Даване съгласие за прекратяване на съсобственост в недвижим имот, представляващ УПИ XIII, кв. 204 по плана на гр. Панагюрище, находящ се на ул. „Отец Паисий“ чрез продажба на общинската част в имота на съсобствениците

12.6.Отказ от изкупуване на поземлени имоти, собственост на Агробиз ЕООД.

12.7. Отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ.

12.8. Предоставяне на имоти – полски пътища, попадащи в масивите за ползване за стопанската 2018/2019 г. в землища- гр. Панагюрище, с. Баня, с. Бъта, с. Попинци, с. Поибрене-  Община Панагюрище

12.9.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Димитър Панчов Кърбанов.

12.10.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Панчо Стоянов Кацаров.

12.11.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Стоян Георгиев Дишков.

12.12.Предоставяне на земеделски имоти, собственост на Община Панагюрище по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване им на наследниците на Мария Лукова Манова.