Начало Местна власт Днес се провежда редовна сесия на Общинския съвет

Днес се провежда редовна сесия на Общинския съвет

19
0
СПОДЕЛИ
Реклама


Panagyurishte-municipality-620x310

Днес от 14:00 часа ще се проведе редовна сесия на Общински съвет – Панагюрище. Ето какъв е дневният ред:

ДНЕВЕН  РЕД: 

1. Приемане за сведение Отчет задейността на РУ  ”Полиция” –  гр.Панагюрище за 2013 година.

2. Приемане за сведение Отчет задейността на РС ”ПБЗН” –  гр.Панагюрище за 2013 година.

3. Приемане Отчет на бюджета на Община Панагюрище за 2013 година.

4. Актуализация на капиталовия бюджет на Община Панагюрище за 2014г. Закупуване на програмни продукти на кметствата: Панагюрски колонии, Бъта и Попинци.

5. Приемане Отчет за дейността на Народните читалища в Община Панагюрище за 2013 година.

6. Приемане  Програма за развитие на туризма в Община Панагюрище и План за действие към Програмата за развитие на туризма.

7. Приемане на Отчет за изпълнение на общинската Програма за закрила на детето за 2013 година и Общинска програма за закрила на детето за 2014 год.

8. Приемане Система за морално и материално стимулиране на учители.

9. Даване съгласие за ползване на  дървесина от Общински горски територии за 2015 година.

10. Издаване запис на заповед от община Панагюрище  по договор №30/3/3220599 от 17.03.2014г. по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” за Проект „Реконструкция на тротоари по ул.”Одрин” в гр.Панагюрище.

11. Разпореждане с общинско имущество:

11.1.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Корекция на Банско дере в обхвата на разширение на гробищен парк“ в землището на гр.Панагюрище, Община Панагюрище.

11.2.  Продажба на общински недвижим имот, представляващ УПИ ХХV-1057 с площ 635 кв.м., находящ се в кв.42 по плана на с.Баня, община Панагюрище.

11.3. Отдаване под наем на фитнес зала, находяща се на ІІ-рия етаж в  Градска минерална баня гр. Панагюрище чрез публичен търг с явно наддаване.

11.4. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие – Панагюрище имот   с идентификатор № 55302.453.41 с площ 6.943 дка, находящ се в местността „Капча”, землище Панагюрище,  за възстановяването му в стари реални граници, по Решение № 957  от  10.12.1999г.  на Поземлена комисия – Панагюрище, на наследниците на Стоил Янков Узунов.

11.5. Даване съгласие да се предостави на Общинска служба по земеделие – Панагюрище имот   с идентификатор № 55302.81.511 с площ 10.041 дка, находящ се в местността „Алчака”, землище Панагюрище,  за възстановяването му в стари реални граници, по Решение № 957  от  10.12.1999г.  на Поземлена комисия – Панагюрище, на наследниците на Стоил Янков Узунов.

Провеждане на Общо събрание на „Водоснабдяване и канализация – П”  ЕООД  -град Панагюрище за 2013 година. 

                                                        ДНЕВЕН РЕД

1. Приемане доклада на управителя на ‘Водоснабдяване и канализация – П’ ЕООД за дейността  на дружеството през 2013 година.

2. Приемане  одитирания годишен финансов отчет за дейността на ‘Водоснабдяване и канализация  – П’ ЕООД и доклада на регистрирания одитор за 2013г.

3. Възлагане на управителя публикуването на отчета в Агенцията по вписванията в срок до 30.06. 2014 година.

4. Реализираната печалба  на дружеството за 2013 година да се отнесе за покриване  на загуби от минали години.

5. Освобождаване  от отговорност  управителя за дейността му през 2013 година.

6. Определяне окончателен размер на възнаграждението на управителя на „Водоснабдяване и канализация – П” ЕООД  за 2013 година.   

Председател:

                                                                         /В.ЗУМПАЛОВА – РАЛЧЕВА/