Начало Общество Екипът по проект “Помощ в дома” проведе встъпителна пресконференция

Екипът по проект “Помощ в дома” проведе встъпителна пресконференция

СПОДЕЛИ
restorant

В сградата на Община Панагюрище се проведе встъпителна пресконференция по Договор BG051PO001-5.1.04-0141-C0001 за изпълнение на проект "ЗВЕНО ЗА ПОМОЩ В ДОМАШНА СРЕДА – ПАНАГЮРИЩЕ", Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 ”Помощ в дома“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Пресконференцията бе открита от заместник-кмета по хуманитарни дейности на община Панагюрище г-жа Галина Матанова. Тя отбеляза, че проектът е нов за общината и така, както достойно е защитен при подписaването на договора, амбицията е социалната услуга да се предоставя с високо качество, а нуждите на потребителите й удовлетворени.

По време на встъпителната пресконференция бе представен ръководителят на проекта “Звено за помощ в домашна среда – Панагюрище” – г-жа Кунка Георгиева, външен експерт. Главният експерт по програми и обществени поръчки на община Панагюрище г-жа Мария Станкова представи проекта с общата, специфичните цели, целевите групи и основните му дейности.

Общата цел на проекта е да се предостави социална подкрепа и да се намали социалната изолация на лица с увреждания, в това число и деца, и самотно живеещи възрастни хора от община Панагюрище за пълноценен и достоен живот. Специфичните цели са: социализация и реинтеграция в обществото на лица с увреждания, в това число и деца, и възрастни хора; предоставяне на качествени социални услуги в домашна среда на лица, зависими от грижа; създаване на възможности за алтернативна заетост, допълнителна квалификация на безработни лица; подобряване на капацитета за предоставяне на подкрепа и грижа в домашна среда на лица с увреждания, в това число и деца, и възрастни хора. Доставчици на социалната услуга могат да бъдат безработни лица, в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.  Целевите групи за потребители по проекта са лица с трайни увреждания и възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. По проекта ще бъдат наети 27 лица за предоставяне на социалните услуги на 58 потребители.

До крайния срок за подаване на заявления – 3 март 2013 година, в Община Панагюрище са постъпили 81 за  потребители и 85 за доставчици на социалните услуги. Петнадесет са заявленията, подадени за потребители деца, като по проекта 7 от тях ще бъдат одобрени. До края на месец май ще бъдат определени всички целеви групи по проекта. През месец юни предстои да се проведе 5-дневно въвеждащо обучение на доставчиците на услугите.

Проектът “Звено за помощ в домашна среда – Панагюрище” е с обща продължителност 18 месеца – от 1 февруари 2013 година до 31 юли 2014 година. Продължителността на предоставяне на услугата е 13 месеца – от 1 юли 2013 година до 31 юли 2014 година. Бюджетът на проекта е 147 435,64 лева.