Начало Общество КЗК глоби Иван Ангелов заради фирмата на Батко и Братко

КЗК глоби Иван Ангелов заради фирмата на Батко и Братко

СПОДЕЛИ
restorant

Със свое решение от 4 юни Върховният административен съд на Република България – Четвърто отделение, отхвърли като неоснователна жалба на един от собствениците на "Градус" Иван Ангелов срещу решение на Комисията за защита на конкуренцията.  С него антимонополният орган е установил, че Ангелов  е извършил нарушение по чл. 24, ал. 1 и 2 ЗЗК, като  не е уведомил Комисията за извършена сделка – собственикът  "Градус"   е купил прочулата се преди 4 г. покрай скандалите в пътния фонд фирма на „батко и братко“ – "Биндер". През ноември 2011 година КЗК дава разрешение на "Биндер" да купи "Пътно поддържане-Сливен". Подадената тогава информация за собствеността на "Биндер" не отразява, че собствеността на фирмата вече е на Ангелов. От Търговския регистър не става ясно кога е станал собственик. Той фигурира в списък на акционерите към 14 февруари. Иван Ангелов е бил длъжен да уведоми антимонополния орган за извършената сделка – по закон това е задължително, когато придобиваното предприятие има годишен оборот над 3 млн. лв., а общият на участниците надхвърля 25 млн.  Заради нарушението Комисията му е наложила имуществена санкция в размер на 45 679 лв.

Макар че „Биндер“  на няколко пъти смени основните си собственици, името на дружеството  продължава да се свързва с аферата "Батко и Братко" от 2008 г. Тогава стана ясно, че то е получило държавни поръчки за 120 млн. лв. от фонд "Републиканска пътна инфраструктура", който по това време се управляваше от Веселин Георгиев. Последният е брат на един от тогавашните управители на фирмата – Емил Георгиев. Заради конфликта на интереси Брюксел спря финансирането на България по ИСПА.   
Мажоритарен собственик на "Биндер" впоследствие става старозагорското дружество "Гравис Ес", което придобива 98.67% от капитала. Преди почти година  става ясно, че то е прехвърлило акциите си на Иван Ангелов – съсобственик в производителя на пилета "Градус". Информацията за това става публична покрай подадените от "Биндер" документи в Комисията за защита на конкуренцията, с които фирмата иска разрешение да купи "Пътно поддържане – Сливен" в края на миналата година. През юни 2012 антимонополното ведомство образува производство за  нарушение, тъй като не е било уведомено за смяната на контрола във фирмата.

В жалбата си пред ВАС Ангелов претендира, че решението е неправилно и моли то да бъде отменено.  Националният орган за конкуренция (НОК) е направил изводи от правна страна, че придобиването на голяма част от капитала на „Биндер” АД от страна на Иван Ангелов, чрез покупката на акции от капитала на „Биндер” АД,  му дава право да упражнява контрол върху това дружество, а същевременно Иван Ангелов упражнява едноличен контрол и върху ЕТ „Градус-Иван Ангелов-55”, а това представлява концентрация по смисъла на чл. 22, ал. 1, т. 2 ЗЗК*.  Контролът се изразява в придобиването на права, право на собственост върху голяма част от акциите на капитала на дружеството с право на глас в ОСА, които дават възможност Иван Ангелов да упражнява решаващо влияние върху „Биндер” АД, чрез гласуване на решения относно състава, или решенията на органите на управление на акционерното дружество. По този начин решенията на дружеството могат да бъдат подчинени на неговите интереси и потребности.  

__________________________________

* Чл. 22. (1) Концентрация между предприятия е налице при настъпване на трайна промяна в контрола:
1. при сливане или вливане на две или повече независими предприятия, или
2. когато едно или няколко лица, упражняващи вече контрол върху най-малко едно предприятие, придобият чрез покупка на ценни книжа, дялове или имущество, чрез договор или по друг начин пряк или косвен контрол върху други предприятия или части от тях.
(2) За концентрация по смисъла на ал. 1 се смята и създаването на съвместно предприятие, трайно изпълняващо всички функции на икономически независим субект.
(3) Контролът се изразява в придобиване на права, сключване на договори или други начини, които поотделно или заедно и с оглед на съществуващите фактически обстоятелства и приложимия закон дават възможност за упражняване на решаващо влияние върху определено предприятие чрез придобиване на:
1. правото на собственост или на ползване върху цялото или върху част от имуществото на предприятието;
2. права, включително въз основа на договор, които осигуряват възможност за решаващо влияние върху състава, гласуването или решенията на органите на предприятието.

Чл. 24. (1) Концентрациите подлежат на задължително предварително уведомяване пред комисията, ако сумата от общите обороти на всички предприятия – участници в концентрацията на територията на Република България през предходната финансова година, надхвърля 25 млн. лв., и
1. оборотът на всяко едно от поне две от предприятията – участници в концентрацията на територията на Република България през предходната финансова година, надхвърля 3 млн. лв., или
2. оборотът на предприятието – обект на придобиване на територията на Република България през предходната финансова година, надхвърля 3 млн. лв.
(2) Предприятията са задължени да уведомят комисията за концентрацията след сключването на договора, публичното оповестяване на търговото предложение или придобиването на контрол, но преди предприемането на реални действия по изпълнение на сделката. В определени случаи по искане на страните комисията може да извърши оценка на концентрациите преди сключването на договора или публичното оповестяване на търговото предложение, ако страните представят достатъчно доказателства за намеренията си за сключването на договор или са оповестили публично намерението си да направят търгово предложение.

 
 

2 КОМЕНТАРА