Начало Общество МБАЛ  Уни Хоспитал ООД гр. Панагюрище обявява свободна позиция  „СЧЕТОВОДИТЕЛ“

МБАЛ  Уни Хоспитал ООД гр. Панагюрище обявява свободна позиция  „СЧЕТОВОДИТЕЛ“

СПОДЕЛИ
Ето така ще изглежда новият медицински център
restorant

МБАЛ  Уни Хоспитал ООД гр. Панагюрище обявява свободна позиция

 „СЧЕТОВОДИТЕЛ“

 

 1. Изисквания към кандидатите:
  • Висше икономическо образование , специалност “ Счетоводство “ или „Финанси“;
  • Минимум 1 години професионален опит ;
  • Професионален опит в лечебно заведение/ болница/- ще бъде предимство за кандидатите;
  • Отлично познаване и опит по прилагането на счетоводната и данъчна нормативна уредба- ЗС,ЗДДС,ЗКПО,КТ,ЗМДТ,ЗДДФЛ, Национални счетоводни стандарти и Международни счетоводни стандарти.
  • Отлични компютърни умения, работа с MS office и задължително Excel;
  • Владеене на английски език – е предимство;
  • Отлични компютърни умения, работа с MS office и задължително Excel;

 

 1. Кратък профил на длъжността:
  • Съставяне и обработка на първични счетоводни документи;
  • Изготвяне на счетоводни справки , декларации и отчети;
  • Дневници по ДДС, статистически отчети и др;
  • Текущ контрол за разчетите с контрагенти и изготвяне на потвърдителни писма;
  • Изготвяне на данъчни декларации;
  • Съставяне на междинни и годишни финансови отчети.

 

 1. Профилът на успешния кандидат включва:
 • Отлични комуникационни и аналитични умения, адаптивност, способност за работа в екип, умение за управление на информационни ресурси, предприемачески дух и мислене. Инициативност, внимание към детайла, логичност, позитивно и перспективно мислене, високо чувство на отговорност, самоконтрол и професионална етика.

 

 1. Необходими документи за кандидатстване:
 • Молба, подробна автобиография, диплома за завършено висше образование, документи за допълнителна квалификация, езикова подготовка и компютърна грамотност, свидетелство за съдимост.

 

Срокът за подаване на документите е до 15

.06.2016г

Документите за участие в подбора се подават в запечатан плик, всеки работен ден до 16,30 ч.  лично в деловодството  на МБАЛ Уни Хоспитал ООД , е-mail  uni@unihospitalbg.com   или по пощата  с адрес:

гр. Панагюрище-4500,

ул. „Георги Бенковски“ № 100

МБАЛ Уни Хоспитал ООД

Документи за участие в подбора за длъжността „Счетоводител”

 

Всички кандидати, които са одобрени по документи, ще получат покана за интервю.

            Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

          МБАЛ – Уни Хоспитал ООД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.