Начало Общество Областната епизоотична комисия прие спешни мерки във връзка с болестта син език...

Областната епизоотична комисия прие спешни мерки във връзка с болестта син език по преживните животни

СПОДЕЛИ
restorant

490_a8de4bf960121e93fee10fa6abba0cb7Със Заповед на областния управител на област Пазарджик Иван Йорданов се разпореждат спешни мерки за недопускане на заболяването „син език” на територията на област Пазарджик. Комисията бе свикана поради възникнали огнища на заболяването в пет области на страната – Хасково, Кърджали, Бургас, Смолян и Ямбол. Болестта „син език“ се предава по преживните животни чрез ухапване от комари. Смъртността не е голяма и е главно вследствие на настъпили усложнения, За хората няма никаква опасност, информираха по време на заседанието на Областната епизоотична комисия от Областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик.

В област Пазарджик не са констатирани случаи на „син език ” по преживните животни, част от населените местта на областта попадат в т. нар. предпазна зона, която е с радиус 100 километра от огнището на заболяването и включва следните общини:Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово със всички населени места, Велинград-гр.Сърница и Ракитово-гр.Костандово. В наблюдаваната зона – с радиус 50 километра, считано от външната граница на предпазната зона, попадат общините Септември, Панагюрище, Стрелча, Лесичово, Белово-всички селища и останалите селища от общ.Ракитово и Велинград.

Мерки в предпазна зона:

Задължения на собствениците на животни

Всички възприемчиви животни да се изкарват на паша от 08.00.ч. до 19.00 ч.;

Забранява се пашата на всички възприемчиви животни в часовете с активен   летеж на куликоиди от 19.00ч. до 08.00 ч.;

Всички възприемчиви животни отглеждани пасищно се третират с препарати с репелентно действие и също не се изкарват на паша от 19.00.ч до 08.00 ч.;

Извършване на дезинсекция в и около помещенията за отглеждане на преживни животни, местата за съхранение на торта и местата за водопои;

Уведомяване на кмета на населеното място 24 ч.преди третирането и собствениците на пчелини преди извършване на ДДД-мероприятия с цел предпазване на пчелите от отравяне;

Забранява се предвижването на възприемчиви за син език преживни животни, отглеждани в животновъдни обекти, с изключение на тези предназначени за незабавно клане, след извършен клиничен преглед, термометриране и обработка с инсектициди. Клането следва да се извършва само в определени кланици, на територията на областта:

ІІ.Наблюдавана зона : с радиус 50 километра, считано от външната граница на предпазната зона по т. І, която включва следните общини:Септември,Панагюрище,Стрелча,Лесичово,Белово-всички селища и останалите селища от общ.Ракитово и Велинград.

 

ОБЩИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК /ВКЛЮЧВА ДВЕТЕ ЗОНИ/:

При работа с инсекицидни средства трябва да се спазват правила и се вземат предпазни мерки преди започване на работа,по време на работа и след работа с тях.Работи се с дезинфекциона техника(механични и моторни гръбни пръскачки,специализирани видове автодезинфекциона техника-тип Харди,ВДМ и др.) и лични предпазни средства.Вземат се мерки за опазване на околната среда,предпазване на пчели и риби от отравяне,условия за безопасно съхранение и транспортиране,противопожарни мерки,мерки за оказване на първа помощ в случай на поглъщане или вдишване и други.

1. Задължения на собствениците/ползвателите на животновъдни обекти/ЖО/за отглеждане на преживни животни:

-Не сключилите договор с практикуващ ветеринарен лекар,сключат такъв в срок до 25.07.2014 г.;

       –Не закупуват преживни животни с неизвестен здравен статус и произход, както и непридружени с ветеринарно-медицински свидетелства;

-Извършват периодична обработка на животните с препарати с репелентно действие;

-Превозните средства, в които ще се превозват животните,да са третирани с позволени инсектициди и препарати с репелентно действие след адекватното им почистване и дезинфекция на мястото на натоварването на животните

-Осигурят   добро ниво на мерките за био-сигурност на фермите/не допускането на кръвосмучещи насекоми(замрежване и др.);

– осигурят условия за дезинфекция на влизащите и излизащи в и от обекта ПТС;

-спазват плановете за дезинфекция и дератизация на помещенията в обекта;

-съхраняват труповете на умрели животни в изолирани/закрити помещения до вдигането им от екарисаж

– при констатиране на заболели животни с клинични признаци на заболяването, да сигнализират обслужващият ги ветеринарен лекар;

-за умрели и унищожени не идентифицирани /маркирани животни не се изплаща обезщетение.

 

 

  1. Задължение на кметовете на общини.

-След получаване на заповедта на Областен управител с която са определени мерките за заболяването да актуализират при необходимост състава на общинските епизоотични комисии и разпоредят свикването им в срок от 24 ч.с цел набелязване на конкретни мерки на територията на съответната община.

-Изпълняват изискванията на чл. 133 от ЗВД.

-Разпоредят на кметовете на кметства, съобразно своите правомощия,да :

Осъществяват контрол при изпълнение на мерките, приети на общински епизоотични комисии;

*Контролират забраната за не провеждането на пазари и изложби на едри и дребни преживни животни на територията на селището;

*Организират извършване на преброяване и регистрация на едрите и дребните преживни животни, отглеждани в селището и по време на преброяването срещу подпис на стопаните ги запознават с приетите мерки(техни задължения);

*Не допускат загробване на трупове на умрели животни;

*Не разрешават придвижването,пашата и водопоя на неидентифицирани/маркирани животни на територията на землището на населеното място;

*Създават организация да бъдат информирани собствениците на пчелини за провеждането на ДДД мероприятия.

3. Задължения на директор на ОД “ Полиция “:

Да разпореди:

*Оказване на необходимото съдействие на служителите на Областна дирекция по безопасност на храните/ОДБХ/при изпълнение на служебните им задължения;

*Оказване на съдействие на кметовете на кметства за недопускане на търговия и изложби с живи животни на територията на селището;

*Осигуряването на охрана на животновъдни обекти при съмнение и потвърждаване на заболяването.

 

4.Директор РД “ Автомобилна администрация “ Пазарджик:

Разпореди при извършване на контрол на МПС, превозващи живи животни и продукти от животински произход да изискват необходимите документи за превоза им и при не представяне, да задържат МПС и сигнализират незабавно ОДБХ/тел.0887 30 58 59(д-р Ганев)за живи животни и тел:0888 89 66 80(д-р Шарков)за продукти от животински произход/.

  1. Задължения на СЛРБ.

По време на ловен излетпри откриване на болни и умрели диви преживни животни да се уведомява кмета на населеното място и официалния ветеринарен лекар на общината.

         6. Задължения на Директора на РУГ:

Да разпореди при обхода на територията на ДДС и ДЛ и откриване на болни и умрели диви преживни животни да се уведомяват официалния ветеринарен лекар на общината.

7. Задължения на Директора на РИОСВ:

Да разпореди засилен контрол на регламентирани сметища по отношение не допускане изхвърляне и загробване на биологични материали/трупове на животни,при откриване на такива,да сеуведомява кмета на населеното място и официалния ветеринарен лекар на общината.

       8. Директор ОДБХ:

– Изпълнява всички разпоредени мерки и свежда до знанието на служителите на ОДБХ и практикуващи ветеринарни лекари на територията на област Пазарджик;

-Съобщава незабавно на директора на дирекция ЗХОЖКФ в БАБХ за случаи на заболели животни със съмнителни признаци и свиква незабавно заседание на регионалния кризисен център.

– Разпореди на официални ветеринарни лекари на общини:

*Предоставят при поискване ,одобрени”Указания за извършване на инсектицидни обработки при ограничаване и ликвидиране на заболяването Син език по преживните”;

*Извършване на клинични прегледи през две седмици на овцете, отглеждани в селищата, разположени в зоните по т. І и т. ІІ, резултатите от които да се документират;

*Вземане и изпращане на кръвни проби за серологично изследване от едри и дребни преживни животни, отглеждани в селищата, разположени в зоните по т. І и т. ІІ и определени на случен принцип от ЦУ на БАБХ;

* От овце, показали клинични признаци на заболяването син език да се вземат двойни проби: проба цяла кръв (вакуумконтейнер с ЕДТА) за вирусологично изследване и кръвна проба за серологично изследване;

* Пробитеда се изпращат до НДНИВМИ, придружени с писмо по образец ЗХОЖ – 180 – електронен вид, издаван от ИИС на БАБХ Вет Ис и писмо образец ЗХОЖ 28;

* Представяне ежеседмично (всеки петък до 15.00 ч.) в дирекция ЗХОЖКФ при ЦУ на БАБХ доклад по образец за изпълнението на мерките.

– Разпореди на официални ветеринарни лекари в кланици:

* Да се извършва стриктен предкланичен и следкланичен преглед, съгласно       изискванията на Регламент (ЕО) № 854/2004 в месодобивните предприятия на територията на областта;

* В случай на съмнение или установяване на признаци на заболяването при предкланичен и следкланичен преглед, да се предприемат мерки, съгласно т.VІІ “Стратегия за контрол на заболяването- Дейности в кланица” от “Практическо ръководство за борба с болестта Син език по преживните животни”, одобрено като Приложение към Заповед №РД 11-754/20.07.2009 на НВМС.

9. Директор на РЗИ:

     Осигурява информация на собствениците на селскостопански животни по отношение на разрешените от Министерство на здравеопазването биоциди и тяхното приложение и предпазни мерки.

  1. Директор на “ Напоителни системи “ ЕАД:

Разпореди на служителите и работниците, при обхождане на язовирите, реките и напоителните съоръжения на дружеството при намиране на болни и умрели диви преживни животни да уведомяват официалния ветеринарен лекар на общината.

Жителите на област Пазарджик.

*При разходки сред природата и откриване на болни и умрели преживни животни да уведомяват кмета на населеното място и/или подадат сигнал на тел./факс № 034 444-212 и на e-mail : RVS_13@nvms.government.bg на ОДБХ.

*При констатиране на екологични замърсявания и нарушения сигнализират РИОСВ на „зелен телефон”     № 034 441 875 в работно време и 0885 301 066 в извън     работно време и почивни дни и на e-mail:riewpz@riewpz.org.