Начало Общество Община Панагюрище получи положителна оценка за проект по Оперативна програма...

Община Панагюрище получи положителна оценка за проект по Оперативна програма „Регионално развитие“

СПОДЕЛИ
Реклама

Управляващият орган на Оперативна програма "Регионално развитие" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството даде положителна оценка на внесените от Община Панагюрище документи за определяне на зони за въздействие в рамките на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Панагюрище за периода 2014-2020 година. 

Предложението на Община Панагюрище е категорично одобрено за три зони за въздействие: зона за въздействие с преобладаващ социален характер; зона за въздействие с потенциал за икономическо развитие; зона за въздействие на публични функции с висока обществена значимост. 

Обхватът на зоните за въздействие не може да бъде променян за период – не по-малък от 10 години след приключване на проект "Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Панагюрище". Проектът се реализира по схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/011 "Подкрепа за интегрирани планове за градско развитие и развитие" на Оперативна програма "Регионално развитие  2007-2013 г.” и е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.