Начало Общество Общинският план за младежта внесен за разглеждане в местния парламент

Общинският план за младежта внесен за разглеждане в местния парламент

СПОДЕЛИ
restorant

Ресор Хуманитарни дейности, в частта “Младежки политики” на община Панагюрище разработи Общински план за Младежта 2013 година. Заместник-кметът Галина Матанова внесе плана за обсъждане, анализиране и приемане от Общински съвет – Панагюрище.

Документът е внесен за разглеждане и допълнения на проведеното на 17 март 2013 година редовно заседание на Общински младежки парламент – Панагюрище. Той е обсъден с представители на младежки организации, неформални групи и ученически съвети и е съобразен с внесените предложения.

Общинският план за младежта е инструмент за изпълнение приоритетите на общинската и национална политики за младите хора. Планът е разработен в съответствие със Закона за младежта и приоритетите на Националната стратегия за младежта (2012-2020). В документа са определени целите и приоритетите за развитие в областта на младежката политика и са направени анализи на състоянието и потребностите на младите хора в община Панагюрище. Прилагането на практика на този документ ще се осъществи в партньорство с всички заинтересовани участници на местно ниво – Община, образователни институции, читалища, спортни клубове, организации на работодателите и на работниците, граждански сдружения. По този начин ще се осигури широка обществена подкрепа и прозрачност при прилагането на документа.

Планът има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия. Той цели разкриване на нови възможности за всички млади хора и равен старт на панагюрските младежи спрямо този на връстниците им от цяла Европа.

Грижата за младите хора е сред важните общински приоритети. В условията на динамично развиващо се общество, настъпващите промени и засилващата се емиграция на млади хора в чужбина, на преден план излизат дейности, подкрепящи младите хора да се чувстват добре и пълноценни в своя роден край, да търсят и получават изява, да имат самочувствие на българи и европейци.

Реализирането на конкретните дейности в Общинския план за младежта целят да повишат готовността, подкрепата и ролята на младите хора на България. Чрез участие и работа по собствени идеи и проекти, международни обмени, работа в мрежа и в екип младите хора ще натрупат опит и умения, необходими за бъдещата им личностна и професионална реализация.

Общинския план за младежта 2013 година подлежи на регламентирани периодични анализи.