Начало Общество Община Панагюрище подписа договор по нов европейски проект за 170 000 лева

Община Панагюрище подписа договор по нов европейски проект за 170 000 лева

СПОДЕЛИ
restorant

BКметът на община Панагюрище Никола Белишки подписа Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския социален фонд, за изпълнение на проект “Провеждане на обучения за надграждане капацитета и компетентността на служителите в общинска администрация Панагюрище”.

Общината кандидатства с проектното предложение в открита процедура за подбор на проекти, покриващи определени изисквания за качество, с определен срок за кандидатстване, по Приоритетна ос ІІ “Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 “Компетентна и ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, съобщават от пресслужбата на общината.

Договорът, сключен между Общината и Министерство на финансите – Управляващия орган на Оперативна програма “Административен капацитет”, е с максимална обща сума на проекта 170 820,00 лева, което представлява 100% от общите допустими разходи. Бенефициентът Община Панагюрище няма собствен финансов принос по проекта. Средствата, предоставяни по проекта са в съотношение 85% от Европейския социален фонд и 15% от националния бюджет на Република България. Срокът за изпълнение е 12 месеца.

Общата цел на проекта е подобряване на професионалната компетентност на служителите в администрацията на община Панагюрище за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им, чрез провеждане на надграждащи и допълващи обучения. Две са специфичните цели: Повишаване на професионалните умения и квалификация на общинските служители на Панагюрище, чрез участието им в обучителни курсове на Института по публична администрация в сферите на тяхната професионална насоченост; Насърчаване развитието на лични и професионални компетентности на общинските служители, чрез участието им в модулни обучения и подобряване на координацията в структурата. Целевата група по проекта са 180 човека – общ брой служители от община Панагюрище, в това число ръководен персонал – кметове, заместник-кметове, секретар, кметски наместници, друг ръководен персонал – началници на дирекции и сектори, технически персонал – специалисти, изпълнителен персонал. Подбраните обучения по проекта са обособени в две различни направления. Първата група обучения са свързани с изпълнението на специфичните задължения на служителите, а втората – с подобряването на координацията в структурата на общината и придобиване на компетенции.

Община Панагюрище изпълнява проект “Укрепване на капацитета, компетентността на общинската администрация – Панагюрище за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им” по договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ “Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2 “Компетентна и ефективна държавна администрация”.

Изпълнението на проект “Провеждане на обучения за надграждане капацитета и компетентността на служителите в общинска администрация Панагюрище” е логично продължение на първия проект. Надграждането, което ще бъде реализирано е от една страна в посока на изграждане на компетентности предимно за управленския състав, което ще създаде предпоставки за оптимизация на процесите в организацията и нейното модернизиране. От друга, създаване на условия за подобряване на комуникацията и координацията въз основа на групови обучения за всички служители в Общината. В проекта са предвидени и специфични специализирани обучения за конкретни групи служители, информират от общинската пресслужба.