Начало Общество Община Панагюрище придоби нови имоти в селата Елшица, Баня и Оборище

Община Панагюрище придоби нови имоти в селата Елшица, Баня и Оборище

СПОДЕЛИ
restorant

obs

Във връзка с подобряване на предоставяните здравни услуги по населени места Община Панагюрище закупи имоти от БТК ЕАД в селата Елшица, Баня и Оборище, които ще бъдат предназначени за преместване на здравните служби.

В село Елшица е закупена част от масивна двуетажна сграда, находяща се в УПИ І – Здравна служба, аптека и поща с пл. №314 в кв. 33 по плана на село Елшица, община Панагюрище, област Пазарджик, както следва:

– самостоятелен обект в сграда – част от първия етаж, със застроена площ 60,71 кв.м., включваща стара зала АТЦ, нова зала АТЦ, акумулаторно и коридор;

– 60,71/180 (шестдесет цяло седемдесет и една стотни върху сто и осемдесет) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

В село Баня е закупена част от масивна двуетажна сграда, находяща се в УПИ V – за кметство, поща, аптека, магазин на РПК в кв. 10 по плана на село Баня, община Панагюрище, област Пазарджик, както следва:

– част от избата със застроена площ от 35,64 кв.м., включваща следните помещения: акумулаторно, кабелно;

– част от първия етаж със застроена площ от 45 кв.м., включваща студио, радиоуредба и 1/2 идеални части от тоалетна;

– част от втория етаж със застроена площ 48,30 кв.м., включваща обособени помещения – зала АТЦ и репартитор, както и 93,30/868 (деветдесет и три цяло и тридесет стотни върху осемстотин шестдесет и осем) идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

В село Оборище е закупена част от масивна двуетажна сграда, находяща се в УПИ ХІІІ – за кметство и поща, кв. 28 по плана на село Оборище, община Панагюрище, област Пазарджик, както следва:

– целият втори етаж от северната част на сградата със застроена площ от 156 кв.м., включваща зала АТЦ, репартитор, юстажна и три стаи, както и 156/624 идеални части от общите части на сградата и правото на строеж и общ външен вход с „Български пощи” ЕАД;

– част от избата със застроена площ от 78 кв.м., включваща: акумулаторно, кабелно и ½ идеални части от коридор в северната част на сградата.

Общата стойност на закупените от БТК ЕАД имоти е в размер на 58 600 лева.