Начало Местна власт Общинският съвет ще проведе редовното си заседание днес

Общинският съвет ще проведе редовното си заседание днес

СПОДЕЛИ

Поредното заседание на Общински съвет – Панагюрище ще е на 29 септември от 15:00 часа, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане Отчет за касово изпълнение на бюджета, Отчет на сметките за средствата от ЕС и сметките за чужди средства на Община Панагюрище към 31.12.2016 г.

2.Присъединяване на дейността на ОШИ “ Евгений Зумпалов“ към Театър Дом-паметник-Панагюрище към дейността на ЦПЛР-Панагюрище.

3.Предложение за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище.

4.Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план /ПУП/ –   план за регулация /ПРЗ/ с възложител Марин Петков Арбалиев.

5.Одобряване  на проект за подробен устройствен план /ПУП/ –  парцеларен план /ПП/ с възложител БТК ЕАД.

6.Разпореждане с общинско имущество.