Начало Местна власт Общинският съвет в Панагюрище заседава на 21 ноември

Общинският съвет в Панагюрище заседава на 21 ноември

СПОДЕЛИ

Заседание на Общински съвет- Панагюрище ще се проведе на 21.11.2017г. от 15.00 часа, при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

  1. Приемане нова Наредба за организацията, финансирането и дейността на клубовете за пенсионери и лица с увреждания на територията на Община Панагюрище.
  2. Предложение за отмяна на чл. 18, ал. 1,т. 8 и чл. 44г от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Панагюрище и т. 28 в частта „депозит“ от списъка с видовете услуги и цени за тях към нея, приета с Решение №660/26.02.2003 г. на ОбС гр.Панагюрище.
  3. Актуализиране на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с нормите на чл. 302-305 от Закона за предучилищно и училищно образование.
  4. Промяна в състава на постоянните комисии към Общински съвет-Панагюрище.
  5. Приемане размера на Такса битови отпадъци в Община Панагюрище за 2018 година и План – сметка за необходимите разходи за управление на отпадъците за 2018 година.
  6. Промяна на Бюджета на Община Панагюрище за 2017 година. Изменение и допълнение на Инвестиционната програма.
  7. Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план/ПУП/ –  парцеларен план  /ПП/ с възложител Марин Петков,Арбалиев.
  8. Промяна на Решение № 418/29.09.2017 г. на ОбС.
  9. Отпускане на персонална пенсия на Цветелина Василева Цвяткова.