Начало Общество Падна Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти

Падна Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти

СПОДЕЛИ
restorant

Със свое решение от 1 април, 2013 година, Върховният административен съд на Република България отмени Наредбата за специфичните изисквания към млечните продукти, приета с ПМС № 119 от 19.06.2012 г., обн. в ДВ, бр. 48/2012 г.

Делото бе образувано по жалба на „Млечни продукти Тракия” ЕООД, откъдето настояха, че Наредбата е в противоречие с Конституцията на Република България, Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС), Закона за нормативните актове (ЗНА), Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), Закона за храните (ЗХр) и Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), при съществено нарушение на административнопроизводствените правила, постановяване от некомпетентен орган, при неспазване на установената форма, изразено в липса на мотиви и необоснованост и несъответствие с целта на закона. Припомняме, че нормативният документ въведе ограничение за производство на продукти от мляко и от растителни мазнини на територията на едно и също предприятие. И това изискване важеше само за българските фирми, но не и за продуктите, внос от други държави. Случаят е почти аналогичен с влязлата преди два месеца в сила Наредба 32 на МЗХ за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо, месни разфасовки, заготовки, продукти от пилешко месо и черен дроб от домашни птици. Припомняме, че от Асоциацията на месопреработвателите заведоха дело и ще търсят правата си, като главният мотив е, че наредбата противоречи на директно приложимото европейско законодателство и поставя българските фирми в неизгодна позиция.