Начало Общество Панагюрище с 15 нови проекта пред МИГ

Панагюрище с 15 нови проекта пред МИГ

СПОДЕЛИ

 

Проектните предложения са по Мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”, Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места”, Мярка 323 „Опазване и подобряване на селското наследство”, Мярка 121 “„Модернизиране на земеделските стопанства”, Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” и Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, като 5 от тях са общински, 4 частни, 4 на читалища и 2 на Неправителствени организации.

По инициатива на общинското ръководство Община Панагюрище е бенефициент на 5 проектни предложения – по Мярка 313 – „Подобряване на достъпа до Лесопарк в с.Баня”, „Обособяване на център за временни изложения с туристическа цел”, по Мярка 321 – „Насърчаване физическата активност на населението в община Панагюрище”, „Подобряване на материалната база в центрове за предоставяне на културни услуги – читалища – в Община Панагюрище”(включна две конкретни обекта в село Елшица и в село Бъта) и по Мярка 322 – „Възстановяване на паркови пространства и градини в селата от община Панагюрище” (за селата Оборище, Панагюрски колонии и Левски).

Четири са проектните предложения на читалищата от община Панагюрище по Мярка 323 „Съхраняване и популяризиране на местния фолклор – обичай Рогач”, кандидат: НЧ „Св.св.Кирил и Методий  – 1912” с.Оборище, „Традициите са живи”, кандидат: НЧ „Васил Левски – 1925” с.Елшица,  „Различни сме, но сме заедно”, кандидат: НЧ „Ванчо Пашов – 1884” с.Поибрене и „Да   съхраним  традицията  „ Заклятието на Оборищенци “, кандидат: НЧ „Пробеда – 1872” с.Баня.

Двете проектни предложения на Неправителствени организации от община Панагюрище са по Мярка 321 – „Ремонт на спортна зала и оборудване на зала за силови тренировки в гр.Панагюрище”, кандидат: СНЦ „Асоциация на спортните клубове в град Панагюрище и по Мярка 323 – Популяризиране на богатото природно и културно – историческо наследство на Панагюрския край”, кандидат: Сдружение за алтернативен туризъм „Павел Делирадев”.

Четирите частни проектни предложения са по Мерки 121, 123 и 312  на  „ИНА” ЕООД – гр. Панагюрище, „ЕС ПИ ГРУП” ЕООД – гр. Панагюрище, „НЕДЕЛИНА” ЕООД – гр. Панагюрище  и „Ради ЛК” ООД – гр. Панагюрище.

За сравнение, община Лесичово е представила 5 проектни предложения, от които 4 общински и 1 частен, а община Стрелча – 7 проектни предложения, от които 4 общински и 3 частни.

След приема на проектните предложения са извършени проверки от експертите от МИГ “Панагюрище, Стрелча, Лесичово” за административно съответствие и допустимост. Всичките 15 проектни предложения от общината преминаха на етап техническа оценка от Комисиите за избор на проекти. Съгласно заложените Критерии за оценка на проекти по всяка мярка беше направено класиране на проектите. Същите бяха подадени на  27.07.2012 г. в Разплащателна агенция – Пазарджик за проверка на Процедурите за избор на проекти и за окончателно одобрение от ДФЗ – РА. Съгласно сроковете, заложени от ДФЗ – РА, резултат от окончателното одобрение се очаква до пет месеца.

По мнение на Изпълнителното звено на МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово”, организацията последователно изпълнява своите задължения и реализира поставените цели на Стратегията за местно развитие. Това е видно и от факта, че в заложените по Стратегията общо 52 проектни предложения за целия планов период до края на 2013 година, още на първа покана са приети повече от половината от тях. Предсти прием на проектни предложения още два пъти до края на 2013 година. Експертите смятат, че постигнатото досега се дължи на упоритата работа на Звеното за администриране на проекти и Управителния съвет на МИГ, а също така и на доброто разбиране и активност от  страна на трите стратегически партньора в организацията – Общините Панагюрище, Стрелча и Лесичово в лицето както на ръководствата на Общинските администрации, така и на всички общински съветници от трите Общински съвети.