Начало Общество Проведе се заключителна пресконференция по проекта за ефективно управление

Проведе се заключителна пресконференция по проекта за ефективно управление

СПОДЕЛИ
restorant

img_1092 smallДнес в сградата на Община Панагюрище се проведе заключителна пресконференция по проект “Ефективно и ефикасно управление на общински политики в община Панагюрище в програмния период 2014-2020 г.”, финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Пресконференцията бе открита от кмета на община Панагюрище г-н Никола Белишки. На нея присъстваха заместник-кметът по хуманитарните дейности на общината г-жа Галина Матанова, управителят на “Прайм Консултинг“ ООД г-н Владислав Георгиев и експерт “Стратегическо планиране” на фирмата г-н Стефан Атанасов, представител на СД “РАУМ”, служители на общинската администрация и журналисти, съобщават от администрацията.

Ръководителят на проекта г-жа Иванка Димитрова, секретар на Община Панагюрище, представи заложените цели (обща и специфични), целевите групи, предвидените и постигнати резултати в изпълнение на проект “Ефективно и ефикасно управление на общински политики в община Панагюрище в програмния период 2014-2020 г.”.
Общата цел на проекта – Подобряване на ефективността на процеса на разработване, изпълнение и мониторинг на публични политики в община Панагюрище в партньорство и координация със заинтересованите страни.
Специфични цели:
• Създаване и въвеждане на правила и механизми за наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на общински политики;
• Подпомагане на общинска администрация Панагюрище за подобряване дейността й при реализиране на ефективни и ефикасни политики, водещи към устойчиво социално-икономическо развитие;
• Разширяване на партньорството с всички заинтересовани страни при формиране, прилагане и мониторинг на общински политики.
Целеви групи:
• Служители от администрацията и от звената на общинска администрация, които изпълняват експертни функции, както и общински съветници.
• Структури на гражданското общество (СГО) в общината – неправителствени и браншови организации, фондации, включително и граждани, които проявяват интерес към развитието на общината.
Предвидените дейности за постигане целите:
· Организация и управление на проекта
· Подготовка на тръжни документи и провеждане на процедури за избор на изпълнител
· Разработване и въвеждане на правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики от общинска администрация Панагюрище
· Организиране и провеждане на съпътстващи обучения, свързани с въведените правила и методики за мониторинг и контрол
· Разработване на общински план за развитие на община Панагюрище за периода 2014 – 2020 г.
Провеждане на дейности за информация и публичност
Отчет по проекта
Всички дейности по проекта и времевия график към днешна дата са изпълнени като съдържание в пълен обем и в предвидените срокове. Предстои изготвянето на окончателния отчет по проекта.

Изпълнението на основните дейности по проекта, след избор по реда на Закона за обществени поръчки и сключени договори:

· с изпълнител “Прайм Консултинг“ ООД с предмет “Разработване на Общински план за развитие на община Панагюрище, правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка, организиране и провеждане на съпътстващи обучения”;
· с изпълнител “Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД с предмет “Извършване на предварителна оценка на Общински план за развитие на община Панагюрище за периода 2014-2020г.”;
· с изпълнител СД “РАУМ” с предмет “Провеждане на дейности за информация и публичност“.
Договорите са изпълнени съгласно заданието на Възложителя и в уговорените срокове.
В процеса на разработване на Общинския план за развитие, са организирани и проведени планираните по проекта социологическо проучване, интервюта, две тематични фокус-групи – “Икономическо развитие и туризъм“ и “Социално развитие – образование, социални дейности, култура, спорт и младежи“, дискусионен форум, обществено обсъждане на проекта за Общински план и Програмата за неговата реализация. Експерти на изпълнителя по договор допълнително участваха в организирани срещи в кметства на общината. Доброто взаимодействие и координация между изпълнителите по договор за разработване на Общинския план и Предварителната оценка на плана направиха възможно коментарите и препоръките от предварителната оценка да бъдат отразени в окончателния вариант на плана. Разработени са правила и механизми за наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на общински политики. Проведеното съпътстващо обучение на 20 общински служители, ориентирано към практическото прилагане на правилата и механизмите за наблюдение и контрол, е от значение за подобряване работата на администрацията в изпълнението на общински политики.
Конкретните резултати от изпълнението на проекта са:
Разработен и приет с Решение на Общински съвет № 570 от 26.06.2014г., Общински план за развитие на община Панагюрище 2014 – 2020 г.
Изготвена Предварителна оценка на Общински план за развитие на община Панагюрище 2014 – 2020 г.
Разработени и одобрени с Решение на Общински съвет № 595 от 24.07.2014 г., Правила и механизми за наблюдение, контрол и оценка на изпълнението на общински политики в община Панагюрище.
Разработена програма за обучение и проведено обучение на 20 общински служители.
В заключение ръководителят на проекта заяви, че зад всички тези резултати от изпълнението на проекта стоят отговорната работа на общински експерти, професионалният подход и коректността на изпълнителите по договор, участието на представители на граждански структури и граждани, активното и конструктивно участие на общински съветници в процеса на разработване и утвърждаване на разработените документи, за което благодари. Г-жа Димитрова благодари и на медиите за отразяването на събитията, свързани с изпълнение на дейностите по проекта и осигуряване публичността на всички етапи от неговата реализация.
Предстои изпълнение на утвърдения Общинския план за периода 2014-2020 година за развитието на общината ни като община с бъдеще и възможности за всички, както е формулирано и в неговата визия, информират от пресслужбата на администрацията.