Начало Местна власт Пред финал е реализацията на всички проекти за 2013

Пред финал е реализацията на всички проекти за 2013

26
0
СПОДЕЛИ
restorant

 ob6tina-panagiuri6te-pa121През 2013 година Община Панагюрище, чрез Местната инициативна група “Панагюрище, Стрелча, Лесичово”,  сключи договори с Държавен фонд земеделие по Мярка 4.1 “Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 година (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) във връзка с реализацията на шест проекта. Всичките шест проекта се изпълняват в срок.

Сключеният Договор №30/3/3210041 от 26.08.2013 година за изпълнение на проект “Подобряване на материалната база в центрове за представяне на културни услуги – читалища в община Панагюрище “ по мярка 321 “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, с две обособени позиции – “Ремонт на Народно читалище “Васил Левски – 1925” с. Елшица” и “Ремонт на Народно читалище “Никола Йонков Вапцаров – 1927” с. Бъта” на стойност 46 252,20 лева е изпълнен. Предстои внасяне в Държавен фонд земеделие искане за окончателно плащане по договора. Изпълнените дейности са: демонтаж на стари и монтиране на нови улуци и водосточни тръби от поцинкована ламарина, ремонт на дъсчена обшивка по покрив и покритие с ламарина с прахово покритие, хидроизолация по покриви и частично препокриване с керемиди. Изпълнител на строително монтажните работи по обособена позиция 1 е “Седстрой” ЕООД, град Самоков, а на обособена позиция 2 – “ВиДжиАР ДжиЕл” ДЗЗД, град Пловдив.

Във връзка с реализацията на проект “Подобряване на достъпа до Лесопарк в село Баня” е сключен договор №30/3/3130024 на 30.10.2013 година по мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности”. Одобрената финансова помощ е на стойност 14 180,92 лева. Изпълнител на строително монтажните работи е “ВиДжиАР ДжиЕл” ДЗЗД, град Пловдив. Дейностите по проекта – почистване на алеите на лесопарка от дребна растителност и отпадъци на площ от 3 894 кв.м., оформяне на нов кът за отдих с доставка и монтаж на нова беседка от дърво, доставка и монтаж на девет нови стационарни пейки, три броя информационни  и осем броя указателни табели, са изпълнени. Предстои Община Панагюрище да подаде до Държавен фонд земеделие   искане за окончателно плащане по договора.

Договорът, сключен между Община Панагюрище и Държавен фонд земеделие по проект “Насърчаване физическата активност на населението в община Панагюрище” е от 24.07.2013 година с №30/3/3210044. Проектът се изпълнява от Община Панагюрище по мярка 321 «Основни услуги за населението и икономиката в селските райони» и е с две обособени позиции: «Възстановяване на спортна площадка за мини футбол в с. Оборище» и «Възстановяване на две спортни площадки за футбол, баскетбол и волейбол в с. Панагюрски колонии». Одобрената финансова помощ за изпълнение на проекта е в размер на 45 021,86 лева. Изпълнител на строително монтажните работи е «Ремстрой – ИТД» – град Пловдив. Възстановяването на спортните площадки се извършва чрез доставка и монтаж на нови врати за мини футбол. В проектното предложение е предвидено и монтиране на ажурна ограда с височина пет метра, стъпваща на единични бетонови фундаменти. Ще бъде нанесена и необходимата според изискванията  маркировка на спортните площадки. Строително монтажните работи на обектите е в процес на изпълнение.

Договор №30/3220038 от 17.10.2013 година за проект «Възстановяване на паркови пространства в с. Оборище и с. Панагюрски колонии» с две обособени позиции: «Възстановяване на парка при Руски паметник в с. Оборище» и «Възстановяване на паркови пространства и алеи в с. Панагюрски колонии» се изпълнява по мярка 322 «Обновяване и развитие на населените места». Стойността на проекта е 38 941,64 лева. Изпълнител на строително монтажните работи по проекта е «ВиДжиАР ДжиЕЛ» ДЗЗД, град Пловдив. Предвидените дейности за възстановяване на парковите пространства в село Панагюрски колинни бяха: изкоп с багер, доставка и полагане на традиционни бетонови бордюри, а в село Оборище – изкоп с багер и обратен насип с хумостна почва, оформяне и затревяване на зелени площи, засаждане на цветя и храсти, ремонт на каменна зидария за каменна подпорна стена, доставка и монтаж на ограда с височина един метър от оградни пана. Строително монтажните работи и по двете обособени позиции приключват в срок.

В сградата на старата баня в Панагюрище се извършват ремонтни дейности и реконструкция по проект “Обособяване на център за временни изложения с туристическа цел” по Договор № 30/3/3130026 от 26.08.2013 г. във връзка с реализацията на проект по 313 “Насърчаване на туристическите дейности”. Финансовата помощ за изпълнение на проекта е в размер на 26 600.83 лева. При реализация на проекта в сградата се извършва вътрешен ремонт по тавани, стени и подове, подменя се електрическата инсталация и се монтира специално насочващо осветление. Изпълнител на строително ремонтните дейности е фирма “Ремстрой – ИТД” ЕООД. Срокът за изпълнение на проекта е 25 календарни дни, считано от датата на откриване на строителната линия, които са към своя край.

По мярка 313 “Насърчаване на туристическите дейности” в село Баня се изпълнява проект “Подобряване на достъпа да местно културно наследство чрез консервационно-реставрационни дейности на Талпена къща, село Баня и превръщането й в атракция за посетители” по Договор №30/3/3130293 от 30.10.2013 година. Общата стойност на проекта е 29 940,20 лева. Изпълнител на строително монтажните работи е “Ремстрой – ИТД” – град Пловдив. Строителната линия на обекта е открита и се изпълняват строително монтажните работи: ремонт на съществуващи огради, пещ и навес; разпокриване на покривни пространства; почистване на подпокривно пространство и демонтаж на дъсчена обшивка по покрив; нова дъсчена обшивка по покривна конструкция; препокриване с турски керемиди; покриване на била и ръбове с капаци. Вътре в къщата се демонтира дървената облицовка, а каменната зидария се изкърпва; подовете и стените се патосват с глина; монтира се дървена облицовка по таваните; прозорци, избена и вътрешни врати и водник, полици, дъбово стълбище, старинен долап и дървен парапет се изкърпват. Извършва се антисептична обработка на дървените елементи  и се прави обшивка.

Фирмите-изпълнители на строително монтажните работи по проектите са избрани след провеждане на обществена поръчка по ЗОП.