Начало Общество Ще търсят магистър за управител на „Оборище“ ЕООД

Ще търсят магистър за управител на „Оборище“ ЕООД

СПОДЕЛИ
restorant

Висше образование, образователна квалификационна степен магистър, трябва да имат евентуалните кандидати за управител на "Оборище" ЕООД – Панагюрище. Това стана ясно при обсъждане и приемане на допълнителната точка към дневния ред на общинското заседание в четвъртък, касаеща провеждане на публичен подбор за избор на управител. Освен основното изискване, кандидатите следва да не са осъждани за престъпления от общ характер и да не са лишени по съответния ред от правото да упражняват търговска дейност. Съветниците гласуваха също и необходимите документи за участие в подбора. В докладната се уточнява, че заявленията за участие и документите ще се приемат в деловодството на Общинска администрация в 14-дневен срок от обявяване на публичния подбор в средствата за масова информация.Основните стратегически цели за развитие на дружеството са предоставяне на качествени медийни услуги чрез общинската радио мрежа, вестник "Оборище" и телевизионното дружество, осигуряване на самоиздръжка и финансова стабилност, въвеждане на модерни управленски и технически методи. Критериите, по които ще бъдат оценявани кандидатите са експертен опит в областта на медиите – 10%, управленски опит – 10%, комуникативни умения – 10% и защита на бизнес програма – 70%. Съветниците определиха и възнаграждението на бъдещия управител в размер на 3.5 минимални работни заплати за страната. Според решението на ОбС кметът е длъжен в 14-дневен срок да публикува бявата в един местен, един централен вестник и в сайта на община Панагюрище, както и да назначи комисия, която да извърши подбора.