Начало Местна власт Утвърдиха тазгодишния Общински план за младежта

Утвърдиха тазгодишния Общински план за младежта

СПОДЕЛИ

Най-силната страна на дейността на младежите през 2017 е доброволчествотото

На редовното си заседание вчера Общинският съвет утвърди Общинският план за младежта за 2018 година. Документът определя краткосрочни и средносрочни цели и приоритети за развитие в областта на младежките политики. Съдържа основните цели, както и действията, насочени към реализиране на целите. Извежда и отговорните институции, нужните ресурси и индикатори за проследяване на изпълнението. Този план отразява и изводите и насоките, формирани от Община Панагюрище и младежките организации при изпълнението на Общинския план за младежта за 2017 година, отразява приемствеността при планиране на дейностите, промените и допълненията, оформили съдържанието на документа, след обсъждане.

Основните цели на Плана са създаването на възможности за пълноценно развитие и реализация на младите хора; изявяване на активната им гражданска позиция; огласяване на техните потребности и интереси, подкрепа в готовността им за ангажираност в процесите на вземане на решения на общинско и национално ниво.

Същевременно вчера бе представен и отчет за изпълнението на Общинския план за младежта през 2017 година. 

Заместник-кметът Галина Матанова представи обобщените резултати за миналата година:

„ За първа година въведохме нова форма на организация и насърчаване на инициативността и новаторството на младите хора чрез финансиране на проекти за младежки дейности на територията на община Панагюрище, като разработихме и Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на проекти за младежта.

Разширихме и задълбочихме партньорството между Община Панагюрище, държавните институции, част от бизнеса, образователните, социалните, културните институции, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, неправителствените организации и структурираните в обществени неполитически организации млади хора в общината.

Стартира дейността си и Общински ученически парламент към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Панагюрище.

Всички образователни институции в община Панагюрище реализират голям брой инициативи и проекти, в това число и с национално и европейско финансиране, в полза на младите хора.

В партньорство с дирекция „Бюро по труда“ реализираме дейности, касаещи включване на младите хора в национални програми за трудова заетост и кариерно развитие.

Реализиран е междукултурен и международен обмен на младите хора, чрез участие в организирани от Община Панагюрище културни проекти, финансова подкрепа на талантливи млади хора в областта на науката и изкуствата, включване на младежите в немалко на брой спечелени от училищата проекти с европейско и национално финансиране.

Най-силната страна на дейността на младежите през 2017 бе доброволчествотото.“