Начало Общество В общината стартират дейностите по проект “Звено за помощ в домашна...

В общината стартират дейностите по проект “Звено за помощ в домашна среда – Панагюрище”

СПОДЕЛИ
restorant

От 01 февруари 2013 година стартират дейностите по  Договор BG051PO001-5.1.04-0141-C0001 за  изпълнение на проект „ЗВЕНО ЗА ПОМОЩ В ДОМАШНА СРЕДА – ПАНАГЮРИЩЕ“, финансиран по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”.

Целта на проекта е да се предостави социална подкрепа и да се намали социалната изолация на лица с увреждания, в това число деца и самотно живеещи възрастни хора от община Панагюрище за пълноценен и достоен живот.

По проекта се предвижда предоставяне на социални услуги на 58 потребители от 27 лични асистенти, социални асистенти или домашни помощници. Кандидатите за потребители трябва да бъдат лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в това число и деца под 18 години или възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване. На потребителите по проекта ще бъдат предоставяни три вида социални услуги в домашна среда – лична помощ, социална подкрепа и социално включване, комунално битови услуги, съобразно индивидуалните нужди на потребителите на основание извършена социална оценка на потребностите от почасови грижи. Кандидатите за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, работещи по проекта, следва да са безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Общата продължителност на проекта е 18 месеца, а продължителността на предоставяне на социалните услуги – 12 месеца.

Заинтересованите лица могат да подават заявления всеки делничен ден от 8,00 до 18,00 часа през периода от 01.02.2013 до 01.03.2013 година в Център за услуги и информация на гражданите в сграда на Общинска администрация  – Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, ул. „20-ти април“ №13. Заявление и Декларация за кандидатстване могат да се изтеглят и от сайта на Община Панагюрище в меню “на фокус”.