Начало Общество Обява за набиране кандидати за личен асистент, социален асистент или домашен помощник

Обява за набиране кандидати за личен асистент, социален асистент или домашен помощник

СПОДЕЛИ

О Б Я В А

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.1.04-0141-C0001 „Звено за помощ в домашна среда – Панагюрище”, финансиран по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, Община Панагюрище уведомява, че е открита процедура за подбор на лица, желаещи да работят като:

 • „Лични асистенти“ – 23 бр. работни места
 • „Социални асистенти“ – 2 бр.  работни места
 • „Домашни помощници“ – 2 бр. работни места.

            Кандидатите за лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, работещи по проекта, следва да са безработни лица в трудоспособна възраст, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Всички желаещи да работят по проекта, като личен асистент, социален асистент или домашен помощник, в срок от 01.02.2013 г.  до 28.02.2013 година, могат да подадат следните документи за кандидатстване  в Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в сградата на община Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, пл.”20-ти април” №13:

 1. Заявление по образец – получава се от ЦУИГ при подаване на документите.
 1. Професионална автобиография – приложение към заявлението.
 2. Документ за самоличност (копие).
 3. Служебна бележка, относно регистрация в Бюро по труда или еквивалентен документ.
 4. Копие от диплом за завършено образование.
 5. Копие на сертификат/и за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти (или декларация – свободен текст, с описание на завършен обучителен курс).
 6. Копие от трудова книжка, доказваща стаж в сферата на социалните дейности /при наличие на такъв/.
 7. Медицинско свидетелство за работа (оригинал) или копие.

Начинът на провеждане на подбора на кандидатите ще се осъществи на два етапа:

 • Оценка по документи
 • Оценка на кандидатите чрез провеждане на интервю.

На информационното табло в община Панагюрище и сайта на общината, ще бъде съобщено, кои от кандидатите се допускат до събеседване, дата, място и час на провеждане.

След провеждане на събеседване с кандидатите, се изготвя окончателен списък на одобрените лица за личен асистент, социални асистенти, домашен помощник който ще бъде изложен на информационното табло в община Панагюрище  и ще бъде публикуван в сайта на община Панагюрище.

Повече информация за условията на проекта може да получите всеки работен ден  от 08.00 часа до 17.00 часа  в стая №317 или на тел. 0357/ 60048