Начало Общество В Панагюрище стартира изпълнението на най-мащабния проект в сферата на образованието

В Панагюрище стартира изпълнението на най-мащабния проект в сферата на образованието

СПОДЕЛИ

На 12 юни 2017 година в сградата на Община Панагюрище, кметът на Община Панагюрище г-н Никола Белишки подписа договори с изпълнителния директор на „ГБС-Пловдив“ АД г-н Милен Недев за проектиране и изпълнение на строителство (инженеринг) за обекти на интервенция по Инвестиционен приоритет „Образователна инфраструктура” от Инвестиционната програма на Община Панагюрище” по обособена позиция № 1 – „Проектиране и строителство във връзка с ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за следните обекти – ДГ„Райна Княгиня”, ДГ „Райна Княгиня” – филиал, ДГ „Първи юни”, ДГ „Пролет” и ДГ „Звънче” и обособена позиция № 2 – „Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към ОУ „20-ти април”, към СУ „Нешо Бончев” и към ОУ „Марин Дринов”.

Договорите са част от дейностите по проект № BG16RFOP001-1.039-0001-C01 „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Договорът за инженеринг по обособена позиция №1 с обекти на интервенция: ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Райна Княгиня“–филиал, ДГ „Първи юни“, ДГ „Пролет“ и  ДГ „Звънче” е на обща стойност 3 865 170,00 лева без ДДС. Изпълнението на договора стартира с обекти на интервенция ДГ „Райна Княгиня“ и ДГ „Първи юни“ от датата на подписването му /12.06.2017 година/ и е с краен срок за изпълнение 02.06.2019 година.

Основните видове СМР, които ще се изпълняват в детските градини са: въвеждане на енергийно ефективно осветление, подмяна на дограма, топлинно изолиране на външните стени, топлинно изолиране на покрив, топлинно изолиране на под, смяна на горивната база, система от слънчеви колектори и други съпътстващи строително-монтажни работи.

До края на месец юни 2017 година ще стартира изпълнението и на договора по обособена позиция № 2 „Благоустрояване и паркоустрояване на прилежащи площи към ОУ „20-ти април”, към СУ „Нешо Бончев” и към ОУ „Марин Дринов”.

Общата цел на проекта „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции“ е да осигури модерна, здравословна и функционална образователна инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност в общинските детски градини и благоустроени прилежащи площи на училищата на територията на град Панагюрище. Планираните дейности са насочени към обновяване и внедряване на енергоспестяващи мерки в ДГ „Райна Княгиня“, ДГ „Райна Княгиня“ – филиал, ДГ „Първи юни“, ДГ „Пролет“, ДГ „Звънче“ и благоустрояване на прилежащите площи на училищата.

Осъществяването на проекта ще допринесе за разрешаването на проблеми като остарял сграден фонд, а от там високи енергийни разходи, осигуряване на нужния топлинен комфорт за персонала и децата в детските градини. В резултат на изпълнението на дейностите ще бъдат обновени сградите на детските градини, ще се повишат техните енергийни характеристики, ще се реализира икономия на енергия, ще се осигури по-добро качество на живот и по-чиста околна среда, ще се благоустроят  дворните пространства и прилежащите площи на училищата. Детските градини ще бъдат модернизирани чрез закупуване на ново обзавеждане и оборудване.

 

„Този документ е създаден в рамките на проект „Ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност на средата, доставка на ново оборудване и обзавеждане и благоустрояване на прилежащи площи към образователни институции”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Панагюрище и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.”