Начало Култура В Стрелча успешно приключи проект „Обединени от знанието”

В Стрелча успешно приключи проект „Обединени от знанието”

СПОДЕЛИ
restorant
Приключи успешно проектът „Обединени от знанието” в изпълнение на Договор № BG05M2OP001-3.002-0263-С01  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, Приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване”. Заключителната пресконференция се проведе в Актовата зала на НУ „Паисий Хилендарски”.

Бенефициент по проекта бе НУ „Паисий Хилендарски” – гр. Стрелча с ръководител Иванка Петришка в партньорство със СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Община Стрелча и  „Национално сдружение на клубовете на запасното войнство за честта на пагона“.Началото бе сложено на 23 януари 2017 г. Общата стойност на предоставената безвъзмездна финансова помощ бе в размер на 377 779.80 лв., от които от ЕС-  321 112.83  лв. и национално финансиране – 56 666.97 лв.
Изпълнението на проекта включваше разностранни дейности, подчинени на главната цел – създаване на подходящи условия за изграждане на пълноценни граждани, както сред всички подрастващите в община Стрелча, така и сред етническите малцинства.
 На пресконференцията ръководителят на проекта Иванка Петришка отчете успешното изпълнение на дейностите и благодари на екипа за ползотворната двугодишна работа.
За резултатността и ефективността на проведените мероприятия недвусмислено говорят количествените и качествени индикатори, които г-жа Петришка посочи, малка част от които:
-50 ученици от двете училища са обучени по индивидуален план според потребностите им; 4 учители, мотивирани за допълнителни занимания с ученици от различни етноси, работещи в екип; 240 проведени учебни часа; 80 закупени учебни помагала и пособия.
– 156 ученици, работещи в клубове по интереси, ръководени от 12 учители, мотивирани за допълнителни занимания с ученици от различни етноси в клубове по интереси, работещи в екип; 1560 учебни часа, проведени 6 еднодневни екскурзии и 5 образователно-тренировъчни лагера.
В рамките на проекта учениците посетиха множество емблематични за българската култура и история места. В съвместната си работа участниците придобиха знания за културно-историческото наследство, които са основата за формиране на родолюбиви чувства. Наред с това бе осигурена различна от училище образователна среда извън рамките на затворената етническа общност, бе предоставена възможност за общуване с връстници от друг етнос и училища, разширен бе кръгозора у ученици от малцинствата и формирани нови социални умения.
Съхранението и развиването на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в мултикултурна среда успешно се реализира във всяко едно занятие и публична изява на учениците от двете училища.
Благодарение на запомнящите и вълнуващи публични прояви на всички общоградски празници – 19 февруари, 24 май, Празникът на розата, 1-ви юни, Празникът на града, Деня на будителите, Коледа и др., културният живот в община Стрелча бе по-наситен и емоционално зареден с младежка енергия.
Със работата си по заложените дейности по проекта под ръководството на опитните педагозиот община Стрелча и външните специалисти, учениците от НУ „Паисий Хилендарски” и СУ „Св. св. Кирил и Методий” показаха, че духът на толерантност и разбирателство между етносите е напълно постижима цел.