Начало Местна власт Заместник-кметът Галина Матанова взе участие в работна среща по проект “Детство за...

Заместник-кметът Галина Матанова взе участие в работна среща по проект “Детство за всички”

36
0
СПОДЕЛИ
restorant

В първия ден на месец август, в Министерството на труда и социалната политика, се проведе работна среща за обсъждане на промяна в Националната карта на резидентните услуги по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05PO001-5.2.12 «Да не изоставяме нито едно дете». Участници в срещата бяха представители на Министерството, на Агенция “Социално подпомагане” (АСП), на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД), на Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), кметове, заместник-кметове и служители на общини от цялата страна.

На проведената работна среща ДАЗД бе представен от ръководителя на проект “Детство за всички” г-жа Ева Жечева. От Министерството на труда и социалната политика – Агенция “Социално подпомагане”, в разискванията се включи г-жа Нина Иванова. Координаторът на проект “Детство за всички” г-жа Даниела Великова също бе сред участниците в работната среща. Община Панагюрище бе представена от заместник-кмета «Хуманитарни дейности» г-жа Галина Матанова и от гл. експерт «Социални дейности» в администрацията г-жа Нонка Филина.

По време на близо тричасовата среща се обсъдиха разработените от Националното звено за деинституционализация (НЗД) промени в Националната карта на резидентните услуги, извършени след задълбочен анализ на актуалната ситуация, разкриваните от общините резидентни услуги и възможностите за ефективното им функциониране. При направените промени са взети предвид наличните съпътстващи услуги на територията на всяка община – здравни, социални и образователни, с цел изпълнение на основната цел на операцията “Повишаване качеството на грижа за децата и младежите с увреждания”. Новата национална карта на резидентните услуги е и следствие от национално препланиране на целите по деинстутиционализацията, водещо до увеличаване на основната целева група – деца и младежи с увреждания, с деца и младежи без увреждания настанени в институции (ДДЛРГ) в страната.

Приетите промени бяха обсъдени задълбочено по време на срещата с представителите на общините, които изпълняват проекти по договори по Компонент 2.

Община Панагюрище спечели и изпълнява Проект “С мисъл за теб” (ЦНСТ за деца с увреждания) по процедура “Да не изоставим нито едно дете” в рамките на проект “Детство за всички”. След предложенията за промяна в Националната карта на резидентните услуги, за Община Панагюрище е заложена промяна в претрансформиране в ЦНСТ за децабез увреждания (изведени от ДДЛРГв страната).

По време на дискусията заместник-кметът г-жа Матанова представи пред присъстващите мрежата от социални услуги на територията на общината и развитието им в посока сътрудничество. Изрази немалкото притеснения от забавянето до този момент на изпълнението на проекта „С мисъл за теб“ в Панагюрище, дължащо се на неяснота относно потребителите на услугата и неподадена информация от националните институции. Благодари лично на г-жа Жечева и г-жа Иванова за срещата, за открития диалог между всички страни за изясняване на проблемите. Матанова декларира готовността на Общината да реализира Проекта качествено и в срок, при изпълнение на ангажиментите от страна на МТСП, АСП, ДАЗД.

Постигнатите споразумения между всички присъстващи на срещата страни, както и изведените решения за следващи стъпки са обвързани с осигуряване предоставянето на качествена и индивидуализирана грижа за всички деца и младежи, изведени от институции.