Начало Общество „Запрянови“ ООД подписаха с общината за Центъра за настаняване от семеен...

„Запрянови“ ООД подписаха с общината за Центъра за настаняване от семеен тип

СПОДЕЛИ

Кметът на община Панагюрище Никола Белишки  подписа договори за строително-монтажни работи и строителен надзор във връзка с изпълнението на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013) по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 “Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на социалните услуги в община Панагюрище чрез изграждане на нова, отговаряща на съвременните изисквания и стандарти и адекватна на нуждите на социалната инфраструктура, която заменя институционалната грижа. Изграждането на центрове за настаняване от семеен тип е основна стъпка в процеса на деинституционализация, гарантираща, че при планирането и предоставянето на специални услуги за деца с увреждания водещо значение имат техните интереси и потребности.

Проектът за изграждане на Център за настаняване от семеен тип в Панагюрище е на обща стойност 767 785,44 лева и е с продължителност 24 месеца.

  Договорът за строително-монтажни работи, който Белишки подписа е със “Запрянови-03” ООД, Асеновград, а този за строителния надзор – с “Полимитконсулт” ООД, Панагюрище. Предвижда се през първата седмица на месец април да бъде  направена първата копка на обекта.