Начало Бизнес Из летописната книга на „Оптикоелектрон“: Период на мащабна структура

Из летописната книга на „Оптикоелектрон“: Период на мащабна структура

СПОДЕЛИ

По повод 50-годишнината от основаването на „Оптикоелектрон“, продължаваме с част четвърта на поредицата публикации, в които се връщаме заедно назад в историята.

Оправдана професионална удовлетвореност

В края на 1982 година в Комбината е произведен 300-ят брой ЕЛФА. Машината за електроискрово напластяване на метали е българско изобретение, разработено от колектив, начело с доц. Антонов. Усвояването й започва през 1980 г. в „Инструментален завод“, след което производството е прехвърлено в Оптикоелектронен завод.
През 1982 г. завод №1 („Оптикоелектронен“) се разраства до 18 цеха. Със заповед на Ге нералния директор на ДСО „Металхим“ от 15.02.1982 г. от тези цехове се създават: завод № 5 в Пловдив с цех в с. Момчиловци; завод № 6 в Пазарджик с цехове в Пещера, Черногорово и обособено производство в Брацигово, заедно с
Равногор; завод № 7 във Велинград с цех в с. Сърница.
Към „Оптикоелектронен завод“ остават: в гр. Панагюрище – 3 монтажни цеха, един галванично-бояджийски, един механичен, един оптичен; в гр. Стрелча обособено произ водство с два цеха – оптичен и ремонтно-нестандартен цех със собствен филиал в с. Смилец; цех в с. Лесичово; цех в с. Карабунар; в Доспат със с. Змеица и в Ихтиман. Завод № 5 в Пловдив от 01.07.1982 г. става Научно-производствено предприятие по оптика и лазерна техника.
Със заповед от 27 март 1982 г. на Главния директор на МК „Оптикоелектрон“ на инж. Любен Кръстев се възлага да ръководи монтажа и въвеждането в експлоатация на съоръ женията за галваничен и бояджиен участък.
За бригадир на комплексната бригада по цялостното извършване на монтажните рабо ти е определен Захари Петров Захариев – бригадир на аварийна бригада към еллабораторията на Комбината. Бригадата е сформирана от личния състав на лабораторията, аварийната бригада и привлечения електротехнически персонал от „Оптикоелектронен завод“, „Инструментален завод“, завод „Бунай“ и група галванотехници и бояджии. Преодолени са много трудности от битов характер, по доставяне на оборудването и изясняването на технологичните проекти. Голяма част от оборудването е преустроено към специфичните условия на работа от самата бригада. Висок професионализъм проявяват Рашко Раков – началник еллаборатория, Захари Захариев – бригадир, Христо Христов, Николай Терзиев, Петър Тухчиев, Ст. Гущеров и др. Бояджийският цех е пуснат в експлоатация на 31 декември 1982 г., а галваничният – на 5 ноември 1983 г.

Период на мащабна структура

 
От 1 май 1983 г. в Стрелча към завод №1 се създава завод № 9 – съставен завод към Комбината с директор инж. Филип Калбуров, а няколко месеца по-късно – инж. Кирил Ангелков.
От 20 юли 1983 г. Механичният цех в гр. Доспат от завод 7 е прехвърлен към завод 9. От 1 юли 1983 г. дърводелският цех в гр. Средногорие, който е към завод №3, пре минава към завод № 8.
На 1 ноември 1983 г. е образуван завод № 10 в град Пещера като звено на вътрешно-стопанска сметка. Цех механичен в Пещера от завод № 6 преминава към завод № 10. Образува се завод № 11 в гр. Пазарджик – инструментален.
Управленческата структура е от 9 февруари 1984 г.
От 1 юли 1985 г. с решение на Генералния директор на ДСО „Металхим“ Научно-про изводствен комплекс „Оптика“ в София ста ва съставна част от МК „Оптикоелектрон“ като самостоятелна юридическа единица.
От 14 декември 1985 г. във Велинград се създава самостоятелен завод № 12 с предмет на дейност производство на оптикомеханични прибори.
 

Създаване на Институт по оптика

 
Със заповед на Министерството на машиностроенето от 01.05.1985 г. към МК „Оптикоелектрон“ се създава Институт по оптикоелектронно приборостроене. Институтът се изгражда на основата на съществуващата база за развитие и внедряване при Комбината и влиза в състава на Комбината на вътрешно-стопанска сметка. Заповедта е подписана от министъра на машиностроенето Огнян Дойнов.
За първи директор на Института е назначен инж. Лука Гарчев, а за зам.-директори – доц. к.т.н. Любен Гунчев и инж. Антон Дандаров. Създават се следните структурни подразделения:
 
• КОНСТРУКТИВНО НАПРАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛНИ ИЗДЕЛИЯ
с ръководител инж. Стоян Василев;
• КОНСТРУКТИВНО НАПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКИ ИЗДЕЛИЯ
с ръководител инж. Динко Узунов;
• ТЕХНОЛОГИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ с ръководител Николай Улучев;
• ТЕХНОЛОГИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИКА И МОНТАЖ
с ръководител инж. Никола Боев;
• ТЕХНОЛОГИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ ХИМИЯ с ръководител инж. Янка Раленекова;
• ТЕХНОЛОГИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ ЕЛЕКТРОНИКА
с ръководител инж. Александър Длъгнеков;
• ТЕХНОЛОГИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛНИ УРЕДИ
с ръководител инж. Добри Фингаров;
• ЗВЕНО ЛИНГВОТЕХНИКА с ръководител Мария Владикова;
• ПРОИЗВОДСТВЕНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ЦЕХ с ръководител инж. Стефан Харитев.

15 години “Оптикоелектрон“ – 110 години Априлско въстание

В чест на 110-годишнината от Априлското въстание през 1986 г. в Комбината е открит Електронно-изчислителен център (ЕИЦ). Това е и юбилейна година за Комбината. Той работи и се развива вече 15 години.
Да споделят радостта на колектива и да участват в тържественото откриване на Електронно-изчислителния център идват Нено Финджеков – първи секретар на ОбК на БКП, Рад Костурков – председател на ИК на ОбНС, о.з.ген.полк. Георги Момеков, проф. ген. майор Стоян Мичев.
В памет на героите от април 1876 г. Комбинатът, съвместно с ОС на СБА гр. Пазарджик, организира на 20 април открито републиканско рали „Оптикоелектрон ‘86“. В състезанието участват 15 екипажа от цялата страна. Екипажът на Комбината в състав Христоско Чочев и Николай Докузанов с автомобил ВАЗ-21-05/1600 се класира на II-ро място.
От 1 октомври 1986 г. завод № 5 в Пловдив НПП-ОЛТ (научно-производствено предприятие „Оптика и лазерна техника“) с разпореждане на Министерски съвет се преобразува в Комбинат „Оптика и лазерна техника“ към ДСО (държавно стопанско обединение) „Метал хим“ като самостоятелно юридическо лице.

Вълнуващи за своето време награди

 
На 1 септември 1983 г. Комбинатът е признат за първенец в републиканската промишленост в социалистическото съревнование за второто тримесечие – планът за
съвкупната печалба е изпълнен на 114,2%. На 26 април 1984 г. на трудовия колектив на Комбината е връчено „Знамето на трудовата слава“ на ЦС на БПС и работниците от Министерство на машиностроенето за постигнатите високи резултати в социалисти ческото съревнование.
С решение 81 на ОС на БПС на 23.07.1986 г. на Комбината и на заводи №1, 4, 6 и 7 е присвоено званието „Образцово предприятие по охрана и безопасност на труда“. От името на ОС на БПС е връчена награда от 300 лв., грамоти и по 2 табели „Образцово предприятие“.
В годините преди Промяната
С произведена продукция за износ
До края на 1989 г. МК „Оптикоелектрон“ има неотменно възходящо развитие. Нарастват постоянно приходите от продажби на изделия за отбраната на страната (за вътрешния пазар), за въоръжените сили на СССР и страните от Варшавския договор.
Изпълняват се и нарастващи договори със страните от т.нар. второ направление . Усво яват се нови изделия, граждански и специални, повишава се производителността на труда и качеството на произвежданите изделия. Откриват се нови цехове и заводи в шест окръга на страната, както и задгранични представителства. Съставът на Комбината стига до 12 700 човека.
Съвещание
 МК „Оптикоелектрон“ е неизменна и съществена част от военно-промишления комплекс на страната и на ДСО „Металхим“. Комбинатът е структуроопределящо предприятие за Пазарджишки окръг и за община Панагюрище. Само на производствените площадки в града се трудят над 5 000 работници и служители. За развитието на научния потенциал на Комбината е създаден Институт по оптикоелектронно приборостроене.
Посещение на
съветска делегация
МК „Оптикоелектрон“ има решаващо значение за развитието на община Панагюрище през 70-те и 80-те години на миналия век. С негово съдействие е създаден Техникум по оптика (сега Професионална гимназия), в който се подготвят първите изпълнителски и ръководни технически кадри. Построяват се първите комплекси за настаняване на учениците като общежития № 1 и № 2. Промяната проличава в целия облик на града.
„Оптикоелектрон“ подпомага безкористно на лечебните заведения в града, театър,
читалища, културни и спортни клубове и т.н.
Дружеството поема изцяло издръжката на Смесен хор „Ралчо Сапунджиев“, на футболен клуб „Оборище“,закупува медицинска апаратура, спортни съоръжения и пр.
Изграденият към Комбината „Дом на културата“ инициира редовни културни прояви, в т.ч. подкрепа на самодейността, гостуващи и местни концерти, театрални постановки и др.
Индийска делегация
на посещение
в „Оптикоелектрон“
Съвещание с
Министерството
на отбраната
Приятели
Среща на техническите
дирекции на комбинат
“Оптикоелектрон”

„Оптикоелектрон“ поддържа през годините свои отбори по лека атлетика, баскетбол, футбол, автомобилизъм.

Години наред „Оптикоелектрон“ е в челните места в окръга и страната при конкурси по линия на Техническото и научно творчество на младежта и Научно техническите съюзи.
Следва продължение…
Ако сте пропуснали да прочетете: