Начало Общество Избран е изпълнител на строително-монтажни работи за ВиК мрежата в град...

Избран е изпълнител на строително-монтажни работи за ВиК мрежата в град Панагюрище

СПОДЕЛИ
restorant

Във връзка с изпълнение на проект №51011116-73-157: “Интегриран инвестиционен проект  във ВиК сектор за гр. Панагюрище, община Панагюрище, финансиран по договор за БФП № DIR-51011116-С043 от ОП „Околна среда 2007 – 2013 г.”, приключи процедурата за избор на изпълнители на предвидените строителните дейности.

Проведена бе открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Изпълнение на Интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор на гр. Панагюрище”, с две обособени позиции:

Обособена позиция 1: “Инженеринг – работно проектиране, съгласуване, строителство, доставка и монтаж на технологично оборудване, пуск и въвеждане в експлоатация на пречиствателна станция за отпадни води с довеждащ колектор на гр. Панагюрище”;

Обособена позиция 2: “Инженеринг – идеен и работен проект и съгласуване на ВиК мрежа и строителство на част от канализационната и съпътстваща водопроводна мрежа на гр. Панагюрище”.

С Решение №13 от 15.04.2013 г. на Кмета на Община Панагюрище са определени изпълнителите за двете обособени позиции по поръчката.

За обособена позиция 2 е изпратена покана за сключване на договор с определения изпълнител, а по обособена позиция 1 тече процедура по обжалване на решението за избор на изпълнител.