Начало Местна власт На 31.08. 2021 г. от  16.00 часа ще се проведе редовното заседание...

На 31.08. 2021 г. от  16.00 часа ще се проведе редовното заседание на Общинския съвет

СПОДЕЛИ

На 31.08. 2021 г. от  16.00 часа ще се проведе редовното заседание на Общинския съвет,  при следния дневен ред:

 

  1. Разрешение за формиране на паралелки в общинските училища с брой на учениците под минималния.
  2. Предоставяне на безлихвен заем на „Водоснабдяване и канализация-П“ ЕООД, гр. Панагюрище.
  3. Приемане Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет- Панагюрище за първо полугодие на 2021 година
  4. Разпореждане с общинско имущество.

 

 

4.1. Настаняване под наем в общинско жилище, находящо се в гр. Панагюрище

 

4.2. Отдаване  под наем на помещение с площ от 11кв.м., находящо се на III-тия етаж в административната  част в сградата на Градски универсален магазин гр. Панагюрище, чрез публичен търг с тайно наддаване.

След приключването на редовното заседание, ще се проведе Общо събрание на „Диагностично-консултативен център I“ ЕООД, град Панагюрище за 2020 година:

 

  1. Приемане доклада на управителя на „ДКЦ – I“  ЕООД, за дейността на дружеството през 2020 година.
  2. Приемане на годишния финансов отчет на „ДКЦ – I“  ЕООД за 2020 година
  3. Приемане на решение за разпределение на печалбата от дейността на дружеството през 2020 година
  4. Определяне на окончателния размер на възнаграждението на управителя на „ДКЦ – I“  ЕООД за 2020 г.
  5. Определяне на бизнес задача на управителя на „ДКЦ – I“ ЕООД за 2021 г.
  1.   Вписване на приетите решения в Търговския регистър.