Начало Общество О Б Я В А за набиране на потребители на социални...

О Б Я В А за набиране на потребители на социални услуги

СПОДЕЛИ
restorant

О Б Я В А

за набиране на потребители на социални услуги по проект

„ЗВЕНО ЗА ПОМОЩ В ДОМАШНА СРЕДА – ПАНАГЮРИЩЕ“

Във връзка с изпълнението на проект BG051PO001-5.1.04-0141-C0001 „Звено за помощ в домашна среда – Панагюрище”, финансиран по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”, Община Панагюрище уведомява, че е открита процедура за набиране на потребители на следните социални услуги:

  • „Личен асистент“
  • „Социален асистент“
  • „Домашен помощник“.

 

Кандидатите за потребители трябва да бъдат:

  • лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване, в това число и деца под 18 години;
  • възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване.

       

Ще се предоставят три вида социални услуги в домашна среда- лична помощ, социална подкрепа и социално включване, комунално битови услуги, съобразно индивидуалните нужди на потребителите на основание извършена социална оценка на потребностите от почасови грижи.

 

Кандидатите, които желаят да ползват услугите предоставяни в хода на реализация на проекта по настоящата схема, подават следните документи:

1. Заявление по образец – получава се от ЦУИГ при подаване на документите.

2. Декларация за доходи по образец – приложение към заявлението.

3. Копие на лична карта и оригинал за справка.

4. Копие на експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК/ЛКК.

5. Копие от амбулаторен картон /ако има такъв/.

6. Актуални медицински документи за удостоверяване на здравословното състояние /епикризи и други/.

7. Документ за представителство.

Възрастните хора с ограничения или невъзможност за самообслужване, които нямат актуални медицински документи удостоверяващи здравословното им състояние, подават заявление за кандидатстване и копие на лична карта, както и оригинал на личната карта за справка.

Подборът на потребителите на социалните услуги ще се извърши на база изготвени  оценки на потребностите от почасови услуги от Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Панагюрище, съгласно Методика  за оценка на потребностите  на кандидати за ползване на почасови услуги по схема за безвъзмездна помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“. Изготвените оценки ще се разгледат от  комисия, която ще изготви окончателните списъци на одобрените за включване в проекта потребители  и на чакащите за включване.

Одобрените  потребители  ще  заплащат  потребителска  такса за  получените  почасови  услуги в зависимост от  месечният им доход.

Документи се подават всеки делничен ден от 8,00 до 18,00 часа през периода от 01.02.2013 до 01.03.2013 година в Център за услуги и информация на гражданите в сграда на Общинска администрация  – Панагюрище на адрес: гр. Панагюрище, ул. „20-ти април“ №13.

Телефони за връзка: 0357/60048