Начало Общество Община Стрелча подготви три проекта и кандидатства за финансиране пред ДФ ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Община Стрелча подготви три проекта и кандидатства за финансиране пред ДФ ”ЗЕМЕДЕЛИЕ”

32
0
СПОДЕЛИ
restorant
Мария МАСЛЕВА
strelcha

Община Стрелча кандидатства с три проекта по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020г, съобщиха от общината.

1.       Проект „Благоустрояване на улична мрежа в гр.Стрелча, община Стрелча” – на стойност 1 955 228,68 лв. без ДДС. Проектното предложение предвижда за изпълнение следните дейности: възстановяване и подобряване на съществуващата пътна настилка, пътно тяло и отводняване, както и тротоарни площи, вертикална и хоризонтална сигнализация, с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и удължаване на експлоатационния живот на пътищата.
  2.       Проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча“ – на стойност  989 383,94 лв. без ДДС. 
Проектното предложение предвижда за изпълнение следните дейности:  направа на външна топлоизолация по фасади, нови подови настилки на помещенията, вътрешно боядисване на стени и тавани на помещенията, изпълнение на  нов фаянс в санитарни възли, доставка и монтаж на парапети на тераси, направа на метален предпазен парапет на дворно пространство, ремонтни работи по покрива, изпълнение на нова ел.инсталация, изпълнение на нова водопроводна инсталация, изпълнение на пожароизвестителна инсталация, инсталация за видеонаблюдение, ремонт на дворното пространство, подмяна на дворни настилки, озеленяване и благоустрояване, оборудване на кухненски блок, медицински кабинет, перално помещение, спални помещения и помещения за игра, детски площадки.
  3.    Проект „Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Просвещение – 1871″, гр.Стрелча, общ.Стрелча“ – на стойност 361 177,86 лв. без ДДС.
Проектното предложение предвижда за изпълнение следните дейности: реконструкция и ремонт на зрителна зала чрез  подмяна  на седалки, ремонт на балкон и сцена,  подмяна на подовите настилки, стени и тавани, подмяна на ел.инсталацията, климатизация и вентилация, ремонт на фоайе и санитарни помещения. Предвижда се доставка на озвучителна техника, осветление и оборудване за сцена.