Начало Местна власт Общината търси началник на отдел „Социални дейности и здравеопазване“

Общината търси началник на отдел „Социални дейности и здравеопазване“

СПОДЕЛИ
restorant

obsНа основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител и чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 137/10.03.2016 г. на кмета на Община Панагюрище

ОБЯВЯВА КОНКУРС
за длъжността „Началник на отдел в община“ – отдел „Социални дейности и здравеопазване“ – 1 щатна бройка в общинска администрация Панагюрище

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
1.1. Кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;
1.2. Образование – висше, минимална образователнo – квалификационна степен – бакалавър;
1.3. Да притежават професионален опит – 4 години или да имат придобит минимален ранг III младши;
1.4. Изисквания и компетентности: управленска компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност.
2. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
2.1. Предпочитана специалност – от област на висше образование „Социални, стопански и правни науки“.
2.2. Познаване на нормативните актове в областта на социалната политика и здравеопазването.
2.3. Способност да взема решения, съобразно политиката на общината; етичност; лоялност; отговорност; коректност.
2.4. Опит в разработването и управлението на проекти.
2.5. Владеене на английски и руски език.
2.6. Компютърни умения – Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Internet.
3. Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще проведе чрез
– Писмена разработка от допуснатите кандидати по управленска и социална тематика, свързана с конкретните задължения на длъжността;
– интервю.
4. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
4.1. Заявление за участие в конкурса по образец (Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС);
4.2. Декларация за обстоятелствата по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС – по образец;
4.3. Оригинал и копие на Диплома за завършена степен на висше образование „бакалавър“ или по-високо, или удостоверение от МОН за призната степен, в случай че лицето е завършило в чужбина;
4.4. Оригинал и копия на документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит към датата на обявяване на конкурса или за придобития ранг като държавен служител;
4.5. Оригинал и копия на други документи, доказващи допълнителните умения и квалификации, носещи предимство на кандидата.
5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите за участие в конкурса се представят в 12-дневен срок от публикуването на обявата в Регистъра по чл.61, ал.1 от Закона за администрацията и в местен ежедневник от 08:30 ч. до 17:30 часа на адрес: Общинска администрация на Община Панагюрище, гр.Панагюрище, пл.“20-ти април“ №13, ет.3, стая 314, служба „Човешки ресурси” в Общинска администрация – Панагюрище.
6. Подаването на документите за участие се извършва лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.
7. Лицето, определено да приема документите, извършва проверка за наличието на всички документи, описани в заявлението, като уведомява кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл.7, ал.2 от Закона за държавния служител условия и в други нормативни актове.
8. На кандидатите се представя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.
9. С входящ номер се регистрират само заявленията, към които са представени всички посочени в тях документи.
10. Заявленията, подадени след изтичане на срока, посочен в т.5 не се регистрират.
11.Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло, намиращо се в Информационния център във фоайето на партерния етаж в сградата на Общинска администрация на Община Панагюрище, пл.“20-ти април“ №13, както и на интернет страницата на община Панагюрище на адрес www.panagyurishte.org.
12. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Заемащият длъжността подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на социални услуги на гражданите. Работи за успешното интегриране на малцинствата в обществото на базата на националните и европейски изисквания, с цел ефективно приобщаване на общината в европейските структури. Организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с Дирекция „Социално подпомагане“. Организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с благотворителни организации в областта на социалните дейности. Провежда общинската здравна политика на територията на общината.
13. Граници (от-до) на основната заплата за заемане на длъжността: 420 – 1400 лева за I степен.

Образци на заявление за участие в конкурса и декларация по чл.17, ал. 2, т. 1 от НПКДС могат да се изтеглят от: http://www.panagyurishte.org/.