Начало Местна власт Изпълнението на проект „Включващо обучение“ в Панагюрище продължава

Изпълнението на проект „Включващо обучение“ в Панагюрище продължава

44
0
СПОДЕЛИ
restorant

big_8fac2fcd3f4b211d61246b35d74e1467d70426deКметът на община Панагюрище Никола Белишки подписа ново допълнително споразумение с Целодневна детска градина “Първи юни”, определена за пилотна със Заповед № РД 09-1688/19.11.2013 година на министъра на образованието и науката, по проект “Включващо обучение”. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Бенефициент е Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието”. С решение на Комитета за наблюдение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ срокът на проекта е удължен с още една учебна година – от 01.09.2014 до 15.07.2015 г.

В изпълнение на проекта в Панагюрище, в Целодневна детска градина “Първи юни” работят един логопед и един психолог, които проследяват развитието на деца с проявени обучителни затруднения в предучилищна възраст. Общият брой на обследваните деца е 80, от тях екипът от психолог и логопед е работил с 50 деца. Сформирани са пет групи. Шестмесечната екипна работа на специалистите, учителите и директора на детското заведение даде много добри резултати. При работата на психолога с 3-4 годишните деца се постигна напредък в когнитивно-познавателната сфера, както и подобряване на фината моторика. При работата на психолога и логопеда с 4- 7 годишните деца, след провеждане на изходните тестове, се установи, че децата са напреднали от 40% до 70 %. Децата от подготвителна група дадоха най-високи резултати, които ще им помогнат в адаптацията и овладяването на учебния процес в 1 клас. Новата учебна година започва с обследване всички деца, с подходящите психолого-логопедични тестове, изготвени според възрастта им от Логопедичен център София. До края на месец септември ще бъдат сформирани новите групи, с които ще работят специалистите.

В Целодневна детска градина „Първи юни” е оборудван и предоставен на специалистите кабинет, който е оборудван с финансови средства на детското заведение и по проекта.

Общата цел на проекта “Включващо обучение” е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.

Дейност 1 от проект „Включващо обучение“ бе свързана с осъществяване на превенция на обучителни затруднения при деца от предучилищна възраст. Тя се осъществи в 25-те пилотни целодневни детски градини/обединени детски заведения в страната, утвърдени със Заповед № РД 09-1688/19.11.2013 г. на министъра на образованието и науката. В изпълнение на тази дейност екип на Логопедичния център в гр. София, партньор по проекта, разработи тестове за установяване на езиковото развитие на децата от пилотните ЦДГ/ОДЗ, както и примерни програми за подпомагане на езиковото, психомоторното и когнитивното развитие на деца в риск от обучителни затруднения, обучаващи се в тях. В периода 27-29.01.2014 г. се проведе обучение на логопедите и психолозите, назначени по проекта в 25-те пилотни ЦДГ/ОДЗ, за прилагане на тестовете и на примерните програми. В продължение на няколко месеца специалистите имаха възможност, след предварително получено информирано съгласие от страна на родителите, да работят с децата по цитираните тестове и програми. Резултатите от тях, проблемите, свързани с прилагането им, както и предложенията за допълнения и изменения, бяха обсъдени по време на проведената в периода 25-27.06.2014 г. в София кръгла маса. В нея взеха участие всички психолози, логопеди и директори от пилотните ЦДГ/ОДЗ, екипът на Логопедичния център в град София, разработил програмите, университетски преподаватели, членове на екипа за управление на проекта. По време на дискусиите авторите на програмите предоставиха допълнителна информация и обучение за тяхното прилагане. На проведената кръгла маса бе взето решението на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за удължаването на срока на проекта с още една учебна година.

От училищата в община Панагюрище Основно училище „Проф. Марин Дринов” е единственото, което също работи по проекта „Включващо обучение”. През учебната 2014-2015 година в учебното заведение по проекта ще продължат да работят един психолог, един логопед и двама ресурсни учители.