Начало Общество Община Стрелча има одобрени пет работни места по програма “Старт на кариерата”

Община Стрелча има одобрени пет работни места по програма “Старт на кариерата”

СПОДЕЛИ
restorant

Ще бъдат назначени  петима младежи, разпределени както следва:

  1. Дирекция “Обща администрация” – 4 бр.
  2. Дирекция”Специализирана администрация”-1бр.

           Одобрени работни места са за младежи със специалност :

  • Комуникационно и компютърна техника – 2 работни места;
  • Архитектура, строителство и геодезия – 1 работно място;
  • Право- 1 работно място ;
  • Икономика- 1 работно място.

         

Кандидатите за участие по Програма "Старт на кариерата", през 2013г., трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Да са младежи до 29 не навършени години до 26.06.2013 включително;
  • Да притежават висше образование, съответстващо на необходимото, посочено от работодателя за заемане на конкретното работно място;
  • Да бъдат регистрирани в дирекциите „Бюро по труда" като безработни, заети или учащи, с изключение на учащи в редовна форма на обучение;
  • Да не притежават трудов стаж по придобитата от висшето образование специалност.

Необходими документи за кандидатстване:Заявление за включване в програмата с посочване на ведомствата, за които кандидатстват и работните места, по образец, публикуван на интернет-страницата на АЗ;Автобиография (Европас формат) http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/EuropassCV/CVTemplate.csp (с посочване на настоящ адрес и телефон за връзка, образование, компютърна грамотност, степен на владеене на чужд(и) език(езици);Документ за завършено висше образование (копие от диплома или един от следните документи: уверение или академична справка, издадени от съответното висше училище). Кандидатите, завършили висше образование в чуждестранни висши училища, следва да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование от МОМН. Документ за правоспособност (ако работодателят е поставил такова изискване при обявяване на работното място).

Срок за подаване на документите в Дирекция „Бюро по труда" гр. Панагюрище 26.06.2013г. включително.